Den almindelige rosenkrans


Rosenkransen er delt op i en indledning (det lille vedhæng med korset) og fem led inde på kransen. Et led består af en enkeltstående perle og ti tætsiddende perler.

Et led bedes på følgende måde:

På den enkeltstående perle bedes Fadervor efterfulgt af ti Hil Dig Maria på de ti tætsiddende perler. Tilsidst – efter det sidste Hil dig Maria bedes et Ære være Faderen og et “Oh, Min Jesus”... (bønnen som Jomfru Maria i Fatima d. 13. juli 1917 bad om skulle bedes efter Ære vær Faderen..)

Så har man bedt et led og de næste fire led bedes på samme måde.

Til hver Rosenkrans er der et tilhørende mysterium – i alt fire – som alle minder os om hændelser i Jesu liv: Glædens, Lysets, Smertens og Herlighedens mysterium.

Til hvert mysterium er der fem meditationer, som siges ét for ét før hvert af de fem led i den pågældende Rosenkrans. F.eks. hvis man beder Glædens mysterium, så siger man den første meditation “Som blev undfanget ved Helligånden” inden man starter på Fadervor.

Rosenkransens faste bønner og indledningen til Rosenkransen: I Faderens og Sønnenes og Helligåndens navn. Amen.

Trosbekendelsen: (bedes på korset) Jeg tror på Gud Fader den almægtige, Himlens og jordens Skaber. Jeg tror på Jesus Kristus, hans énbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden og født af Jomfru Maria, har lidt under Pontius Pilatus, blev korsfæstet, døde og blev begravet, nedfor til Dødsriget, opstod på den trejde dag fra de døde, opfor til Himlen, sidder ved Gud, den almægtige Faderes højre hånd, hvorfra han skal komme for at dømme de levende og de døde. Jeg tror på Helligånden, den hellige katolske Kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse og det evige liv. Amen.


Fader vor! Du som er i himlen. Helliget vorde dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden. Giv os i dag vort daglige brød. Og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Amen.

Tre gange Hil dig Maria fuld af nåde! Herren er med dig! Velsignet er du iblandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, Jesus. Hellige Maria, Guds Moder! Bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen.

Mellem hvert Hil dig Maria og Hellige Maria på de tre første perler siges: 1)”som forøger vor tro” 2)”som styrker vort håb” 3)”som opflammer vor kærlighed.”

Tilsidst: Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen så nu og altid og i al evighed. Amen.

Så er indledningen til Rosenkransen bedt og man går ind på selve Rosenkransen og starter det første led med at fremsige en meditation fra et af de fire mysterier, derefter bedes Fadervor, ti Hil dig Maria og efter det sidste Hil dig Maria et ære være Faderen og et “Oh, min Jesus”...

Oh, min Jesus tilgiv os vore synder, bevar os fra helvedes ild! Før alle sjæle ind i himlen, især dem der trænger mest til din barmhjertighed. Amen. (Fatima bønnen)

Første led er derefter færdigt. De fire næste led bedes som det første led – blot en ny meditation forud for hvert led.

 

 
De fire mysterier og tilhørende meditationer:

 

Glædens mysterier:

Som blev undfanget ved Helligånden (Luk. 1.26-38)
Som du bar ved dit besøg hos Elisabeth (Luk. 1.42-56)
Som blev født i stalden i Betlehem (Luk. 1.1-20)
Som blev fremstillet i Templet. (Luk. 2.22-39)
Som blev genfundet i Templet. (Luk. 2.40-52)

 

Lysets mysterier:

Som blev døbt i Jordanfloden. (Mark.1.1-11)
Som forvandlede vand til vin i Kana. (Johs. 2.1-11)
Som forkyndte Guds rige. (Mark. 1.15 og Luk. 5.18-21)
Som blev forklaret på bjerget. (Luk. 9.29-36)
Som indstiftede Eukaristien. (Luk. 22.17-20)

 

Smertens mysterier.

Som svedte blod for os. (Luk. 22.39-46)
Som blev hudstrøget for os. (Mark. 15.15)
Som blev kronet med torne for os. (Johs. 19.17-20)
Som bar det tunge kors for os. (Johs. 19.17-20)
Som døde på korset for os. (Johs. 19.18-30)

 

Herlighedens mysterier.

Som opstod fra de døde. (Johs. 20.1-10)
Som opfor til Himlen. (Luk. 24.50-53)
Som nedsendte Helligånden. (Ap.g. 2.1-4)
Som optog Dig i himlen. (Luk. 1.46-48)
Som kronede Dig i himlen. (Joh. Åb. 12.1)

 

Rosenkransen er Vestens modstykke til Østkirkens Jesusbøn og den er en den katolske kirkes mest udbredte og elskede bønner.

Rosenkransen er en meditativ, betragtende bøn. I hvert led fordyber man sig i et af vor tros mysterier. I den Glædesfyldte Rosenkrans samler vi os om mysterierne fra Jesu barndom. I Lysets mysterier om Hans livsgerning, i den smertefulde Rosenkrans fordyber vi os i Hans lidelse og død, og i den Herlighedsfyldte Rosenkrans åbner vi os for Opstandelsens mysterium i hele dens fylde. Ligesom Jomfru Maria, skal vi optages og krones i Himlen.

Når vi beder Rosenkransen, hjælper de mange gentagelser os ikke bare til at samle tankerne og til at lytte til Gud, de hjælper os også til at få en stadig dybere forståelse af frelsens mysterier og deres betydning for vort eget liv.

Når vi  beder den Glædesfyldte Rosenkrans første led tænker vi f.eks. ikke kun  på at englen bragte Maria det glade budskab, at hun skulle føde Jesus, men også på, om vi ligesom Maria siger “ja” til Gud.

I lyset af Jesu menneskevordelse, lidelse og opstandelse, får vi det rette perspektiv på vort eget livs opgaver, vanskeligheder, sorger og glæder.

 

 Du ønskes en frugtbar bøn og meditation.


Fredsrosenkransen fra Medjugorje

 

 
 
 

 

“...Kære børn, i dag inviterer Jeg jer, på en særlig måde, til at bede for fred!...”

Begynd med korsets tegn, efterfulgt af Trosbekendelsen og derefter bed Fadervor, Hil dig Maria og Ære være Faderen (de tre bønner samlet gentages syv gange, ikke hver af dem gentaget syv gange): for fred i hjertet, fred i ægteskabet, i vores familier, blandt vores naboer, fred i vort land, i verden og fred og enhed i kirken.

 Andagten til de syv Fadervor, Hil dig Maria og Ære være Faderen er en traditionel kroatisk andagt. Lige fra begyndelsen af Åbenbaringerne bad Vor Frue visionærerne om at bede denne andagt og tilføje Trosbekendelsen:

 “...Fortsæt med at bede Fader Vor, Hil dig Maria og Ære være Faderen syv gange, men tilføj også Trosbekendelsen...”(27.06.1981) 

Denne Rosenkrans bedes knælende, hver aften i Medjugorje, umiddelbart efter aften Messen, i fredens intension. Derfor blev den kaldt “Fredsrosenkransen fra Medjugorje”.

 “...Hvis ikke der er fred, bed og I vil modtage den. Gennem jer og jeres bønner, små børn, vil freden begynde at flyde ind i verden. Derfor, små børn, bed, bed, bed...”

 Lad os knæle og bede for fred! Led os bede Fredsrosenkransen!

 Sammen kan vi frelse verden!

 

Mirakel Bønnen

"Herre Jesus, nu og altid!

Jeg inviterer Dig ind i mit liv, Jesus.

Jeg accepterer Dig som min Herre, Gud og Frelser.

Helbred mig, lad mit liv blive forvandlet,

gør mig hel, gør mig til det som Du vil,

Gør mig stærk i krop, sjæl og ånd.

 

Kom Herre Jesus, dæk mig med Dit Dyrebare Blod,

Og fyld mig med Din Hellige Ånd.

Jeg elsker Dig Herre Jesus.

Jeg priser Dig, Jesus.

Jeg takker Dig, Jesus.

Jeg vil følge Dig hver dag i mit liv. Amen.

Maria, min Moder, Fredens Dronning,

Hellige Peregrine, værnehelgen for kræftramte,

alle Engle og Helgener,

jeg beder jer hjælp mig. Amen."

Bed denne bøn trofast, uanset hvordan du har det. Når du kommer til det øjeblik hvor du oprigtigt mener hvert ord af hele dit hjerte, vil Jesus forandre hele dit liv på en meget speciel måde. Vent og se!

 

Bøn 1993 af paterPeter M. Rookey, Servite Fathers – O.S.M.

 

 

Indvielsesbøn til den Hellige Treenighed gennem Maria

 

Maria, du inviterede os til at indvie os til dit Ubesmittede Hjerte.

 

Jeg ved du kun ønsker at lede os til Gud, fordi din kærlighed til os er uendelig og du ønsker, at vi skal være lykkelige.

 

I dag ønsker jeg at svare på dit kald. Som Jesus, da Han døde på korset, gav dig til mig, giver jeg mig også til dig.

 

Gennem dine hænder fornyer jeg mine dåbsløfter og indvier mig til dit Ubesmittede Hjerte, så jeg tilhører den Hellige Treenighed.

 

Jeg giver dig mit hjerte, min sjæl, min ånd og min krop, mine talenter og mine gaver, min fortid, min nutid og min fremtid.

 

Tag mig i dine arme og hjælp mig med at elske Jesus, som du elsker Ham. Med dig ønsker jeg at lære at lytte til Faderens Ord og gøre Hans vilje.

 

Ligesom dig Maria modtager jeg og byder Helligånden velkommen i mit hjerte.

 

Med dig Maria ønsker jeg at lære at elske alle mennesker, fordi de alle tilhører din Søn Jesus.

 

Jeg indvier mig til dig, så mine bønner bliver bønner fra hjertet, så jeg finder glæde, fred, kærlighed og den styrke, jeg har brug for, for at forsone mig med mine brødre og søstre.

 

Jeg indvier også hele min familie til dig, alle mine venner og alle mennesker – særligt dem, som har mest brug for Guds hjælp og barmhjertighed i dette øjeblik.

 

Ligesom Jesus ønsker jeg at leve ved din side hver dag i mit liv, så alting i mig – fra dette øjeblik sammen med dig – vil ære Gud og mit hjerte vil fryde sig i Gud min Frelser.

 

Amen.

 

Bøn for præsterne

Jomfru Maria opfordrer os igen og igen til at bede for vores hyrder. - En bøn kunne være:

 

Hellige Jomfru, mor til Jesus Kristus, vor ypperstepræst og mor til alle præster i hele verden.

Du har særlig stor kærlighed til præsterne, fordi de er billede på din Enbårne Søn.


Under dit jordiske liv tjente du Jesus, I Himmelen er du forsat Hans hjælper.

Bed for vore præster. Bed sammen med os den Himmelske Fader om, at Han sender arbejdere til Sin høst.


Bed for præsterne, som formidler sakramenterne for os. De forkynder uafbrudt Kristi glade budskab, og lærer os, hvordan vi i sandhed kan blive til Guds børn.


Hellige Jomfru, bed vor Himmelske Fader om, at vække præstekald hos mange unge mænd. Og da dit hjertes bøn kan opnå alt hos den Himmelske Fader, så bed om præster, der lever et helligt liv.


Amen.

 

Bøn til Ærkeenglen Michael

Hellige Ærkeengel Michael,

forsvar os i striden.

Vær vort værn imod djævelens ondskab og efterstræbelser.

Gud kue ham, derom beder vi ydmygt.

Og du de himmelske hærskarers fyrste,

nedstyrt ved Guds kraft til helvede satan og alle de andre onde ånder,

der færdes i verden til sjælenes fordærv!

 

Amen.