2019

Julebudskab til Marija d. 25. december 2019:
“Kære børn! Jeg bringer jer min Søn, Jesus, for at velsigne jer og for at åbenbare jer Hans kærlighed, der kommer fra Himlen. Jeres hjerter længes efter fred, den fred, der stadig sjældnere findes på jorden. Derfor er menneskene fjernt fra Gud, og deres sjæle er syge og vandrer mod den åndelige død. Jeg er med jer, mine kære børn, for at lede jer til den frelsens vej, som Gud kalder jer til. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2 december 2019:
“Kære børn! Når jeg ser på jer med min Søns kærlighed, fyldes mit hjerte med ømhed. Jeg velsigner jer med moderlig velsignelse. Med moderlig velsignelse, velsigner jeg også jeres hyrder: I som taler min Søns ord, som velsigner med Hans hænder og som elsker ham så meget, at I er parate til at yde ham ethvert offer med glæde. I følger Ham efter, som var den første hyrde, den første missionær. Mine børn, apostle af min kærlighed, at leve og arbejde for andre, for alle dem som I elsker gennem min Søn, er til det jordiske livs glæde og trøst. Hvis kærlighed og opofrelse til Guds Kongerige er i jeres hjerter gennem bøn, så er jeres liv fuld af glæde og lys. Imellem dem som elsker min Søn og som elsker hinanden gennem Ham, er ord ikke nødvendige. Et blik er tilstrækkeligt for at det usagte ord og uudtalte følelse høres. Der, hvor kærligheden regerer, tæller tiden ikke længere. Vi er med jer. Min Søn kender og elsker jer. Kærligheden er det, der bringer mig til jer, og gennem denne kærlighed vil jeg komme til jer og tale til jer om arbejdet for frelse. Jeg ønsker, at alle mine børn har tro og mærker min moderlige kærlighed som fører dem til Jesus. Derfor, I, mine børn, hvorhen I end går, lys op med kærlighed som kærlighedens apostle. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. november 2019:
“Kære børn! Måtte denne tid blive en bønnens tid for jer. Uden Gud har I ingen fred. Derfor skal I, mine kære børn, bede for fred i jeres hjerte og jeres familie, så at Jesus kan blive født i jer, og Han kan give jer sin kærlighed og sin velsignelse. Verden er i krig, fordi hjerterne er fulde af had og misundelse. Mine kære børn, man kan se ufreden i jeres øjne, fordi I ikke har tilladt Jesus at blive født i jeres liv. Søg Ham, bed, og Han vil give jer sig selv i Barnet, der er glæde og fred. Jeg er med jer og beder for jer. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. november 2019:
“Kære børn. Min elskede Søn bad og ærede altid den Himmelske Fader. Han sagde alt til Ham og stolede på Hans vilje. Det er hvad I, mine børn, også skal gøre, for den Himmelske Fader lytter altid til sine børn. Et hjerte i et hjerte, kærlighed, lys og liv. Den Himmelske Fader gav sig selv ansigt gennem et menneske, og dette ansigt er min Søns ansigt. I, min kærligheds apostle, bør altid bære min Søns ansigt i jeres hjerte og tanker. I bør altid tænke på Hans kærlighed og offer. I bør altid mærke Hans nærvær, for, min kærlighed apostle, det er vejen til at I kan hjælpe alle de som ikke kender min Søn, som endnu ikke kender Hans kærlighed. Mine børn læs Evangeliet. Der er altid noget nyt, det er det der binder jer til min Søn, som blev født for at bringe livets ord til alle mine børn og for at ofre sig selv for alle. Min kærligheds apostle, båret af kærlighed til min Søn, bring kærlighed og fred til alle jeres brødre. Døm ingen. Elsk alle med med min Søns kærlighed. På den måde, vil I også sørge for jeres sjæl, og den er det dyreste i ejer, der virkelig tilhører jer. Tak.”

Budskab til Marija d. 25. oktober 2019:
“Kære børn! I dag opfordrer jeg jer til bøn. Måtte bønnen være en lise for jeres sjæle, for bønnens frugt er glæde, gavmildhed og vidnesbyrdet om Gud for andre gennem jeres liv. Mine kære børn, igennem den fuldkomne hengivelse til Gud, vil Han tage sig af alting og velsigne jer, og jeres ofre vil være meningsfulde. Jeg er hos jer og velsigner jer med min moderlige velsignelse. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. oktober 2019:
“Kære børn! Den Himmelske Faders vilje gør at jeg er iblandt jer, så jeg med moderlig kærlighed kan hjælpe troen med at vokse i jeres hjerte, så at I kan være i stand til virkelig at forstå formålet med det jordiske liv og det himmelske livs storhed. Mine børn, det jordiske liv er vejen til evigheden, sandheden og livet – til min Søn. Jeg ønsker at føre jer ad denne vej. I, mine børn, som altid tørster efter mere kærlighed, sandhed og tro, skal vide, at der kun er een kilde, I kan drikke af: tilliden til Den Himmelske Fader, tilliden til Hans kærlighed. Overgiv jer fuldstændigt til Hans vilje og vær ikke bange. Alt, hvad der er til jeres bedste, alt hvad der fører til evigt liv, skal gives jer. I vil forstå, at formålet med livet ikke er at ønske og at tage, men derimod at elske og at give. Så vil I få ægte fred og ægte kærlighed. Så vil i være kærlighedens apostle. Gennem jeres eksempel, vil I bevirke at de børn, som endnu ikke har lært min Søns og Hans kærlighed at kende, vil længes efter at lære Ham at kende. Mine børn, min kærlighedens apostle, tilbed min Søn og elsk Ham frem for alting. Stræb altid efter at leve i Hans sandhed. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. september 2019:
“Kære børn! I dag opfordrer jeg jer til at bede for mine anliggender, så at jeg kan hjælpe jer. Mine kære børn, bed rosenkransen og betragt rosenkransens mysterier, for også I gennemgår i jeres liv glæde og lidelser. På den måde forvandler I mysterierne til jeres liv, for jeres liv er et mysterium indtil I lægger det i Guds hænder. Så vil I gøre den samme troserfaring som Peter der mødte Jesus, og fik hjertet fyldt af Helligånden. Også I, mine kære børn, er kaldede til at aflægge vidnesbyrd, idet I lever den kærlighed som Gud dag efter dag omhyller jer med gennem mit nærvær. Derfor, kære børn, skal I være åbne og bede med hjertet i tro. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. september 2019:
“Kære børn! Bed! Bed hver dag rosenkransen – den blomsterkrans, som forbinder mig, som moder, direkte med jeres smerter, lidelser, ønsker og håb. Min kærligheds apostle, jeg er med jer gennem min Søns nåde og kærlighed, og jeg bønfalder jer om bøn. Verden trænger så hårdt til jeres bønner, for at sjæle kan omvende sig. åbn jeres hjerter med fuldkommen tillid til min Søn, så at Han i dem kan indskrive og sammenfatte Sine ord, som er kærlighed. Lev i ubrydeligt bånd med min Søns allerhelligste hjerte. Mine børn, som moder formaner jeg jer om, at det er højeste tid, at knæle ned for min Søn og anerkende Ham, jeres Gud, som centrum i jeres liv. Bring de ofre til Ham, som Han elsker mest, så som kærlighed til næsten, barmhjertighed, og rene hjerter. Min kærligheds apostle, mange af mine børn, anerkender stadig ikke min Søn som deres Gud; de har endnu ikke lært Hans kærlighed at kende. Men I, med jeres bønner bedt fra et åbent og rent hjerte, som de gaver I tilbyder min Søn, vil gøre selv de hårdeste hjerter åbne. Min kærligheds apostle, bønner bedt med hjertet, kraftfulde bønner fyldt med kærlighed, forandrer verden. Derfor, mine børn: bed, bed, bed. Jeg er med jer. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. august 2019:
“Kære børn! Bed, arbejd og aflæg med kærlighed vidnesbyrd om det himmelske kongerige, så at det kan gå jer godt her på jorden. Mine kære børn, Gud vil velsigne jeres anstrengelser hundrede fold; I vil være vidner for folkeslagene, de sjæle der ikke tror, vil erfare omvendelsens nådegave, og Himlen vil være taknemmelig for jeres anstrengelser og ofre. Mine kære børn, med rosenkransen i hånden skal I vidne om at I er mine, og beslut jer for helligheden. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. august 2019:
“Kære børn, min Søns kærlighed er stor. Hvis I kendte Hans kærligheds storhed, ville I aldrig stoppe med at tilbede og takke Ham. Han er altid levende hos jer i eukaristien (nadveren), for eukaristien er Hans hjerte, eukaristien er troens hjerte. Han har aldrig forladt jer, selv ikke når I prøvede at komme væk fra Ham, forlod han jer. Derfor er mit moderlige hjerte lykkeligt, når det ser, hvordan I vender tilbage til Ham fulde af kærlighed, når det ser jer vende tilbage ad forsoningens, kærlighedens og håbets vej. Mit moderlige hjerte ved, at hvis I går ad troens vej, vil I være som blomsterknopper, og gennem bøn og faste vil I være som frugt, som blomster, min kærligheds apostle, I vil være bærere af lys, og lys af kærlighed og visdom vil omgive jer. Mine børn, som en moder, bønfalder jeg jer: bed, tænk og mediter. Alt hvad der sker jer, det smukke, det smertefulde og det glædelige, alt dette får jer til at vokse åndeligt. Lad min Søn vokse i jer. Mine børn, overgiv jer selv til Ham. Tro Ham og stol på Hans kærlighed. Må Han vejlede jer. Må eukaristien være det sted, hvor I får næring til jeres sjæle, og så spreder kærlighed og sandhed. Bær vidnesbyrd om min Søn. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. juli 2019:
“Kære børn! Jeg kalder jer til bøn! Måtte bønnen være fred for jer og den krans, der forbinder jer med Gud. Mine kære børn, anfægtelserne vil komme, og I vil aldrig være stærke nok, og synden vil sejre; men hvis I er mine vil I sejre, for jeres tilflugtssted vil være Jesu – min Søns – hjerte. Derfor skal I, mine kære børn, vende tilbage til bønnen og bede indtil bønnen bliver jeres liv ved dag og ved nat. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. juli 2019:
“Kære børn, ved den barmhjertige Faders vilje, har jeg givet jer, og vil fortsat give jer, åbenlyse tegn på min moderlige tilstedeværelse. Mine børn, det er et moderligt ønske om helbredelse af sjæle. Det er ønsket om, at hvert enkelt af mine børn må have sand tro, og gøre mirakuløse erfaringer ved at drikke fra kilden af min Søns ord, livets ord. Mine børn, min Søn bragte troens lys ind i verden, med Sin kærlighed og offer, og viste jer troens vej. Fordi, mine børn, troen opløser smerte og lidelse. Sand tro gør bønnen mere følsom og udvirker barmhjertighed – gør den til en samtale, en offergave. Mine børn, der har tro – sand tro -, er lykkelige trods alting, fordi de lever begyndelsen af den himmelske lykke allerede på jorden. Derfor, mine børn, min kærligheds apostle, inviterer jeg jer til at være eksempel på sand tro, til at bringe lys, hvor der er mørke, til at leve min Søn. Mine børn, som en moder fortæller jeg jer: I kan ikke gå troens vej og følge min Søn uden jeres hyrder. Bed, for at de må have styrke og kærlighed til at lede jer. Måtte jeres bønner altid være ved deres side. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. juni 2019:
“Kære børn! Jeg takker Gud for enhver af jer. På en særlig måde takker jeg, mine kære børn, alle dem, der følger min opfordring. Jeg forbereder jer til nye tider, så I kan være stærke i troen og udholdende i bønnen, så at Helligånden kan virke igennem jer og I kan forny jordens skikkelse. Jeg beder sammen med jer for fred, der er den mest værdifulde gave, også når Satan ønsker krig og had. I, mine kære børn, skal være mine udstrakte hænder og stolt gå med Gud. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. juni 2019:
“Kære børn! Kun et rent og åbent hjerte bevirker at I i sandhed lærer min Søn, og at alle de, som ikke kender Hans kærlighed, må komme til at kende den gennem jer. Kun kærligheden vil få jer til at fatte, at den er stærkere end døden, fordi den sande kærlighed overvandt døden, og gjorde at døden ikke eksisterer. Mine børn, tilgivelse er den mest ophøjede form for kærlighed. I, min kærligheds apostle, skal bede for at I må være stærke i ånden, kunne forstå og tilgive. I, min kærligheds apostle, gennem forståelse og tilgivelse, vidner om kærlighed og nåde. At være i stand til at forstå og tilgive er en gave, det er nødvendigt at bede om, og at pleje. Når I tilgiver viser I, at I ved hvordan man elsker. Se blot, mine børn, hvordan den Himmelske Fader elsker jer med stor kærlighed, med forståelse, tilgivelse og retfærd – hvordan Han giver mig, jeres hjertes Moder, til jer. Og her er jeg iblandt jer for at velsigne jer med min moderlige velsignelse, for at kalde jer til bøn og faste – for at sige at I skal tro, håbe og tilgive, og bede for jeres hyrder, og frem for alt elske hinanden grænseløst. Mine børn, følg mig. Min vej er fredens og kærlighedens vej, min Søns vej. Det er den vej, der fører til mit hjertes triumf. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. maj 2019:
“Kære børn! Gud har i sin barmhjertighed tilladt mig at være hos jer og at undervise jer og føre jer ad vejen til hellighed. Mine kære børn, I er alle blevet opfordret til helhjertet at bede om at frelsesplanen må ske fyldest med jer og gennem jer. Mine kære børn, I må være klar over, at livet er kort og det evige liv venter jer efter fortjeneste. Derfor bed, bed, bed så I bliver værdige instrumenter i Guds hænder. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. maj 2019:
“Kære børn, med moderlig kærlighed kalder jeg jer til at besvare min Søns store kærlighed, med rene og åbne hjerter, med fuldkommen tillid. Jeg kender Hans kærligheds storhed. Jeg bar Ham i mig, Hostien i hjertet, verdens lys og kærlighed. Mine børn, også min henvendelse til jer er et tegn på Den Himmelske Faders kærlighed og ømhed – et stort smil opfyldt af min Søns kærlighed, et kald til evigt liv. Af kærlighed til jer blev min Søns blod udgydt for jer. Dette dyrebare blod er til jeres frelse, til det evige liv. Den Himmelske Fader skabte mennesket til evig lykke. Det er ikke muligt for jer, som kender min Søns kærlighed og følger ham, at dø. Livet har sejret, min Søn lever. Derfor, mine børn, min kærligheds apostle, måtte bønne vise jer vejen, og midlet være at sprede min Søns kærlighed, hvilket er bøn i den mest ophøjede form. Mine børn, også når I stræber efter at efterleve min Søns ord, beder I. Når I elsker de mennesker, I møder, udbreder I min Søns kærlighed. Det er kærlighed, der åbnere dørene til Paradis. Mine børn, helt fra begyndelsen af har jeg bedt for Kirken. Derfor kalder jeg også jer, min kærligheds apostle, til at bede for Kirken og hendes tjenere, for dem som min Søn har kaldet. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. april 2019:
“Kære børn! Dette er en nådens tid, en barmhjertighedens tid for enhver af jer. Mine kære børn, tillad ikke at hadets og ufredens vinde hersker i jer og omkring jer. I, mine kære børn, er kaldede til at være kærlighed og bøn. Djævelen ønsker ufred og uorden. I, mine kære børn, skal være freden fra den opstandne Jesus, Han, der er død og opstanden for jer. Han har besejret døden for at give jer livet, det evige liv. Derfor, mine kære børn, skal I vidne om og være stolte af at I er opstået i Ham. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. april 2019:
“Kære børn, som en moder der kender sine børn, ved jeg at I skriger på min Søn. I skriger på sandheden, på freden, det som er rent og ikke bedragerisk. Det er derfor jeg, som en moder, gennem Guds kærlighed, vender mig til jer og kalder jer for at I, gennem bøn og et rent hjerte inderst inde, må lære min Søn at kende – hans kærlighed, hans barmhjertige hjerte. Min Søn har skønheden i alle ting. Han søger det gode i alle sjæle – selv det der er småt og skjult – for at tilgive ondskab. Derfor, mine børn, min kærlighedens apostle, kalder jeg jer til at tilbede Ham, til at takke Ham uden ophør, og til at være værdige. For Han har talt de guddommelige ord til jer, Guds ord, ordene der er for alle og er evige. Derfor, mine børn, lev glæden, sindsroen, enheden og gensidig kærlighed. Det er det I behøver i verden af i dag. På denne måde vil I være min kærligheds apostle og vidne om min Søn på den rigtige måde. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. marts 2019:
“Kære børn! Dette er en nådens tid. Ligesom naturen fornyer sig til et nyt liv, er også I kaldede til omvendelse. Beslut jer for Gud! Mine kære børn, I er tomme og uden glæde fordi I ikke har Gud. Bed derfor indtil Gud bliver jeres liv. Søg Gud, der har skabt jer, i naturen, for naturen taler og kæmper for livet og ikke for døden. Krige hersker i hjerter og folkeslag fordi I ikke har fred; og I, mine kære børn, ikke ser jeres bror i jeres næste. Vend derfor tilbage til Gud og til bønnen. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 18. marts 2019:
“Mine børn, som en moder, som Fredens Dronning, kalder jeg jer til at tage imod min Søn, så Han kan give jer fred i sjælen – så Han kan give jer hvad der er rigtigt, hvad der er godt for jer. Mine børn, min Søn kender jer. Han levede et liv både som menneske, og på samme tid som Gud: et vidunderligt liv – menneske i kødet og Gud i ånden. Derfor, mine børn, når min Søn ser på jer med sine guddommelige øjne, trænger han ind i jeres hjerter. Hans milde varme øjne leder efter sig selv i jeres hjerte. Min børn, kan han genfinde sig selv der? Tag imod ham, og øjeblikkene af smerte og lidelse vil blive øjeblikke af ømhed. Tag imod ham, og I vil få fred i sjælen – og I vil sprede den til alle omkring jer – og det er hvad I trænger mest til. Lyt til mig, mine børn! Bed for jeres hyrder, hvis hænder er velsignet af min Søn. Tak!”

Budskab til Mirjana d. 2. marts 2019:
“Kære børn! Jeg kalder jer min kærligheds apostle. Jeg viser jer min Søn, som er den sande fred og sande kærlighed. Som en moder, gennem Guds nåde, ønsker jeg at føre jer til Ham. Mine børn, det er derfor jeg kalder jer til reflektere over jer selv, med udgangspunkt i min Søn, at I betragter Ham med hjertet, og at I ser hvor I er, og hvor jeres liv er på vej hen. Min børn, jeg kalder jer til at forstå, at det er takket være min Søn, at I lever – på grund af hans kærlighed og offer. I beder min Søn om at være nådefuld overfor jer, og jeg kalder jer til at være nådige. I beder Ham om at være god mod jer og tilgive jer. Hvor længe har jeg ikke, mine børn, bønfaldt jer om at tilgive og elske alle mennesker på jeres vej? Når I forstår mine ord med hjertet, vil I forstå og lære den sande kærlighed at kende, og I vil være denne kærligheds apostle, mine apostle, mine kære børn. Tak!.”

Budskab til Marija d. 25. februar 2019:
“Kære børn! I dag kalder jeg jer til et nyt liv. Det er ikke vigtigt, hvor gamle I er. åbn jeres hjerte for Jesus, der vil forvandle jer i denne nådens tid, og I vil ligesom naturen blive genfødt til et nyt liv i Guds kærlighed. Og så vil I åbne jer for Himmelen og de himmelske ting. Jeg er stadig hos jer fordi Gud tillader det af kærlighed til jer. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. februar 2019:
“Kære børn! Den Himmelske Faders kærlighed og godhed giver åbenbaringer, der bevirker at troen vokser, så at den må forstås, og så at den bringer fred, sikkerhed og håb. På denne måde, viser også jeg altid og på ny , mine børn – gennem Den Himmelske Faders barmhjertige kærlighed, vejen til min Søn, til evig frelse. Men desværre, mange af mine børn ønsker ikke at lytte til mig; mange af mine børn har betænkeligheder. Og jeg, jeg har i tiden og gennem tiden altid priset Herren for alt, hvad Han har gjort i mig og gennem mig. Min Søn giver sig selv til jer og bryder brødet med jer. Han taler ordet om det evige liv til jer, så at I må bære det videre til alle. Og I, mine børn, min kærligheds apostle, hvad er i bange for, når min Søn er hos jer? Bring ham jeres sjæle, så Han kan være i dem og Han kan gøre jer til troens redskaber, til kærlighedens instrumenter.Mine børn, lev Evangeliet, lev den barmhjertige kærlighed til jeres Næste, og, fremfor alt, lev kærligheden til Den Himmelske Fader. Mine børn, I er ikke forenet ved et tilfælde. Den Himmelske Fader forener ikke nogen ved et tilfælde. Min Søn taler til jeres sjæle. Jeg taler til jeres hjerter. Som moder siger jeg til jer: Kom med mig, elsk hinanden, bær vidnesbyrd. Vær ikke bange for, med jeres eksempel, at forsvare sandheden – Guds Ord, som er evigt og aldrig forandres. Mine børn, dem som handler i lyset af den barmhjertige kærlighed og sandhed vil altid få hjælp fra Himmelen og er ikke alene. Min kærligheds apostle, må I altid kendes fra alle andre med jeres ubemærkethed, kærlighed og udstråling. Jeg er med jer. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. januar 2019:
“Kære børn! Som jeres Moder opfordrer jeg jer i dag til omvendelse. Denne tid er for jer, mine kære børn, en tid med stilhed og bøn Derfor skal I lade et frø af håb og tro spire frem i jeres hjertes varme. Og dag for dag vil I, mine kære børn, stærkere føle et behov for at bede mere. Jeres liv bliver velordnet og ansvarligt. I vil forstå, kære børn, at I er på gennemrejse her på jorden, og I vil føle behovet for at være tættere på Gud og med kærlighed vidne om jeres vidne om jeres erfaring om mødet med Gud, som I vil dele med jeres næste. Jeg er med jer og beder for jer, men jeg kan ikke gøre noget uden jeres “ja”. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. januar 2019:
“Kære børn! Desværre, blandt jer, mine børn, er der så megen kamp, had, personlige interesser og selviskhed. Mine børn, I glemmer så let min Søn, Hans ord, Hans kærlighed. Troen udslukkes i mange sjæle, og hjerter gribes af denne verdens materielle ting. Men mit moderhjerte ved, at der stadig findes nogen som tror og elsker, som søger efter hvordan de kan drage nærmere til min Søn, som utrætteligt søger min Søn – hermed, på denne måde, søger de også mig. De er de beskedne og ydmyge som med deres smerte og lidelse i stilhed bærer deres håb og, fremfor alt, deres tro. De er min kærligheds apostle. Mine børn, min kærligheds apostle, jeg lærer jer at min Søn ikke bare beder om vedvarende bøn, men også om gerninger og følelser – at I tror, og at I beder, så I med jeres personlige bønner vokser i troen, og vokser i kærlighed. At elske hverandre er, hvad Han beder om – det er vejen til det evige liv. Mine børn, glem ikke at min Søn bragte lyset til verden, og at han bragte det til dem der ønskede at se det og modtage det. Vær I disse, fordi det er sandhedens, fredens og kærlighedens lys. Jeg leder jer som en mor til at tilbede min Søn, så at I elsker min Søn sammen med mig; så at jeres tanker, ord og gerninger ledes mod min Søn – så at de må være i Hans navn. Så vil mit hjerte opfyldes. Tak!”