Korsvejsandagt

INDLEDNINGSBØN

Præst: Kærligste Frelser, Jesus Kristus, vi tilbeder dig. Du er vor Herre og Gud. Men du er også vores Forløser. Du har genløst os ved dit dyrebare blod. Du har båret al vor brøde og udslettet al vor skyld, da du bar dit tunge kors op på Kalvariebjerget, og da du, fæstet til dette kors, døde en pinefuld død. Vil vil nu i ånden følge dig på din Korsvej, og beder dig da om den nåde, at vi må betragte denne din sidste pinefulde vandring på jorden med en så inderlig andagt, at det bliver dig til ære og os til gavn for vore sjæle. Oprejs os ved din dybe fornedrelse, opflam os med din kærlighed, og styrk vor vilje ved dit eksempel og gør os delagtige i den rige afladsnåde, som din statholder her på jorden har knyttet til denne hellige øvelse. Du som lever og råder med Faderen og Helligånden, en Gud i al evighed. Amen.

1. JESUS BLIVER DØMT TIL DØDEN

Præst: Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig!

Menighed: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden!

Præst: Kærligste Jesus! Det er ikke Pilatus, men vore synder, der dømmer dig til døden. Du dømmes uskyldig, for at vi, de skyldige, ikke skal blive dømt til evig forkastelse. Skænk os milde Frelser, en nådig kendelse, når vi engang står for din domstol. Lad os da høre de saliggørende ord: Kom hid, I min Faders velsignede, og tag det rige i besiddelse, der beredtes for eder, før verdens grundvold blev lagt! Forbarm dig over os Herre!

Menighed: Forbarm dig over os, Herre!

Præst: Smerterige Guds Moder.

Menighed: Bed for os!

2. JESUS TAGER KORSET PÅ SIG

Præst: Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig!

Menighed: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden!

Præst: Jesus på dine hellige skuldre har du med kærlig opofrelse taget det tunge kors, som vi ved vore synder har beredt dig. Vi takker dig for din ufattelige kærlighed til os og beder dig: Hjælp os til også beredvilligt at tage imod enhver byrde, som dit nådige og kærlige forsyn lægger på os. Forbarm dig over os Herre!

Menighed: Forbarm dig over os, Herre!

Præst: Smerterige Guds Moder.

Menighed: Bed for os!

3. JESUS SEGNER FØRSTE GANG UNDER KORSET

Præst: Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig!

Menighed: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden!

Præst: Gode Jesus, det var menneskenes synder, der tyngede på dine skuldre, da du faldt til jorden under korsets byrde. Vi angrer og begræder de synder, som vi har begået. Tilgiv os dem for din kærligheds skyld og lad os ikke oftere falde i synd. Lad den ydmygende afmagt, som du tålte af godhed for os, blive os til styrke og modstandskraft mod de onde.

Forbarm dig over os Herre!

Menighed: Forbarm dig over os, Herre!

Præst: Smerterige Guds Moder.

Menighed: Bed for os!

4. JESUS MØDER SIN HELLIGE MODER

Præst: Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig!

Menighed: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden!

Præst: Korsbærende Frelser! Gid vi kunne betragte dine smerter med den medlidenhed, din hellige moder følte, da hun mødte dig på din lidelsesvej. Forund os ved dine fortjenester og din moders forbøn den nåde, at vore hårde hjerter må blive berørt til kærlig medfølelse ved synet af alt, hvad du lider for os.

Forbarm dig over os, Herre!

Menighed: Forbarm dig over os, Herre!

Præst: Smerterige Guds Moder.

Menighed: Bed for os!

Korsvejen 4. station

5. SIMON AF KYRENE HJÆLPER JESUS MED AT BÆRE KORSET

Præst: Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig!

Menighed: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden!

Præst: Guddommelige Frelser, hvor ofte indbyder du os ikke til at bære korset efter dig! Hver gang du sender os modgang og lidelse, minder du os på ny derom. Lykkelige vil vi være, om vi ligesom Simon af Kyrene går smertensvejen sammen med dig og tålmodigt bærer det kors, du selv har lagt på vore skuldre. Giv os da nåde dertil, Herre Jesus!

Forbarm dig over os, Herre!

Menighed: Forbarm dig over os, Herre!

Præst: Smerterige Guds Moder.

Menighed: Bed for os!

6. JESUS MODTAGER SVEDEDUGEN AF VERONIKA

Præst: Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig!

Menighed: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden!

Præst: Vi beder dig, dyrebare Frelser, indprent billedet af dit smertefulde åsyn og mindet om din bitre lidelse så dybt i vore hjerter, at vi aldrig kan glemme, hvad du har lidt for os. Lad billedet af dig som den lidende forløser særlig da træde frem i vores erindring, når verdens glans og syndens lyst vil forvirre os og lokke os til at overtræde dine bud.

Forbarm dig over os, Herre!

Menighed: Forbarm dig over os, Herre!

Præst: Smerterige Guds Moder.

Menighed: Bed for os!

7. JESUS SEGNER ANDEN GANG UNDER KORSET

Præst: Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig!

Menighed: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden!

Præst: Jesus, hvor beskæmmende står vi ikke for dig, nu da vi atter ser dig ligge udstrakt på jorden under korsets alt for tunge vægt! Vi har så ofte lovet at forbedre os, men er dog altid igen faldet i synd. Du falder, for at rejse os. Ræk os da din stærke hånd, og hjælp os til ikke mere at falde tilbage i gamle synder. Vi formår alt i dig, den almægtige Gud.

Forbarm dig over os, Herre!

Menighed: Forbarm dig over os, Herre!

Præst: Smerterige Guds Moder.

Menighed: Bed for os!

8. JESUS TALER TIL DE GRÆDENDE KVINDER

Præst: Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig!

Menighed: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden!

Præst: Jesus du opfordrer de medlidende kvinder til at græde over sig selv og deres børn. Måtte også vi, som nu følger dig på lidelsesvejen, ikke blot være bedrøvede over din smerter, men som du jo vil endnu mere over vore synder, der er skyld i, hvad du må lide. Giv, at vi ved oprigtig bod og bedring må vinde dit velbehag og nå til fred og frelse.

Forbarm dig over os, Herre!

Menighed: Forbarm dig over os, Herre!

Præst: Smerterige Guds Moder.

Menighed: Bed for os!

9. JESUS SEGNER FOR TREDJE GANG UNDER KORSET

Præst: Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig!

Menighed: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden!

Præst: Vore gentagne synder, gode Jesus, er skyld i, at du så ofte falder med dit kors. Men hvor tit vi end har syndet, har du altid forbarmet dig over os igen. Tak, kære Frelser, for din langmodighed. Vi vil ikke misbruge den. Derfor beder vi dig hjælpe os til, at vi for alvor nu benytter de midler, der kan sikre os mod tilbagefald i synd. Bestyrk os i det fortsæt ikke for nogen pris at synde igen.

Forbarm dig over os, Herre!

Menighed: Forbarm dig over os, Herre!

Præst: Smerterige Guds Moder.

Menighed: Bed for os!

Jesus segner under Korset

10. JESUS BLIVER BERØVET SINE KLÆDER OG LÆSES MED GALDE

Præst: Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig!

Menighed: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden!

Præst: Jesus, herlighedens konge, som klæder liljerne på marken, vi ser dig her i den dybeste fattigdom og fornedrelse. For din beskæmmende nøgenheds skyld beder vi dig, befri os fa alle de bånd, som hindrer os i at udføre din hellige vilje. Riv os ud af den onde fjendes snarer og lænker: Øjnenes lyst, kødets lyst og livets hoffærdighed. Giv at vi må aflægge den gamle Adam og altid være iført den helliggørende nådes klædebon.

Forbarm dig over os, Herre!

Menighed: Forbarm dig over os, Herre!

Præst: Smerterige Guds Moder.

Menighed: Bed for os!

11. JESUS BLIVER NAGLET TIL KORSET

Præst: Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig!

Menighed: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden!

Præst: Jesus, det er kærligheden til os, der har naglet dig til korsets træ. Ved dine frygtelige kvaler beder vi dig, gennemtræng vore hjerter med hellig frygt og kærlighed, således at vi korsfæster vort kød med dets onde lyster og begæringer og engang må blive forenet med dig hos Fader i Himlen.

Forbarm dig over os, Herre!

Menighed: Forbarm dig over os, Herre!

Præst: Smerterige Guds Moder.

Menighed: Bed for os!

12. JESUS DØR PÅ KORSET

Præst: Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig!

Menighed: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden!

Præst: Vær hilset, vor forløser Jesus Kristus, på korsets hellige alter, hvor du lider den straf, vi havde fortjent og ved din offerdød borttager al verdens synd. Dine arme er udstrakte for at omfavne os, dit hoved bøjet for at give os forsoningens kys, dit bryst åbent for at give os adgang til dit hjertes helligdom. Så iler vi da til dit kors og skænker dig til gengæld vor hjerte, for at vi helt må høre dig til. For dig vil vi leve og dø; thi for os har du levet og for os er du døds.

Forbarm dig over os, Herre!

Menighed: Forbarm dig over os, Herre!

Præst: Smerterige Guds Moder.

Menighed: Bed for os!

13. JESUS NEDTAGES FRA KORSET OG LÆGGES I SIN MODERS SKØD

Præst: Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig!

Menighed: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden!

Præst: Maria, smertefulde moder! Du måtte se din kære søn dø, uden at du kunne komme ham til hjælp i hans pine. Nu holder du hans døde legeme i dine arme; det har ingen skønhed mere og ingen ynde. Således har menneskenes synder tilredt din elskede søn. Ved al den kummer og bitre sorg, du har måttet lide under Jesu kors, beder vi dig. Lær os at elske din guddommelige søn i gerning og sandhed og at undgå alt det, der ligesom på ny vil fæste ham til korset.

Formbarm dig over os, Herre!

Menighed: Forbarm dig over os, Herre!

Præst: Smerterige Guds Moder.

Menighed: Bed for os!

14. JESUS BLIVER LAGT I GRAVEN

Præst: Vi tilbeder dig, Jesus, og lovpriser dig!

Menighed: Fordi du ved dit hellige kors har forløst verden!

Præst: Fulde af taknemmelighed knæler vi, Herre Jesus, ned ved din hellige grav, hvor du nu hviler ud efter dit møjsommelige liv og dine såre bitre lidelser. Snart skal denne ding grav blive viden til din herlighedsfulde opstandelse. Forund os for dit livs og din døds skyld den nåde, at vi trofast må vandre i dit fodspor ad korsets hellige, kongelige vej, indtil vi efter livets ophør skal stedes til hvile ved foden af det kors, der vil komme til at smykke vor grav. Lad også vort hvilested blive herligt ved, at du engang kalder os frem af jordens skød i forklaret skikkelse, for at vi kan skue dig i din herlighed.

Forbarm dig over os, Herre!

Menighed: Forbarm dig over os, Herre!

Præst: Smerterige Guds Moder.

Menighed: Bed for os!

AFSLUTNINGSBØN:

Præst: Herre Jesus Kristus! I din ufattelige kærlighed har du villet lide den forsmædelige korsdød for at sone vore mange synder. Vi beder dig, modtag den andagt, vi nu har forrettet, så fattig den end har været, som en taksigelse for din barmhjertighed, som en lovprisning af din kærlighed, som bod for vore synder og til vederkvægelse for de lidende sjæle i skærsilden. Du er gået korsets vej for at frelse os; måtte vi vandre frejdigt gennem livet som dine sande disciple, der bærer deres daglige kors, som du har båret dit. Og når engang vort liv er gået til ende, forund os da, at vi med fortrøstning kan anbefale vor sjæl i dine hænder, der endnu i din forherligelse bærer mærkerne af den forfærdelige død, du har lidt for os. Du, som lever og råder med Faderen og Helligånden, én Gud i al evighed. Amen