2015

Julebudskab til Marija d. 25. december 2015:
“Kære børn! Også i dag bærer jeg min Søn, Jesus, frem for jer, og fra denne omfavnelse giver jeg jer Hans fred og en længsel efter Himlen. Jeg beder med jer om fred, og jeg kalder jer til at være fred. Jeg velsigner jer alle med min moderlige fredsvelsignelse. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2 december 2015:
“Kære børn! Jeg er altid med jer fordi min Søn overgav jer til mig. Og I, mine børn, I behøver mig, I søger mig, I kommer til mig og I bringer glæde til mit moderlige hjerte. Jeg har, og vil altid have, kærlighed til jer, for jer som lider og ofrer jeres smerter og lidelser til min Søn og til mig. Min kærlighed søger alle mine børns kærlighed og mine børn søger min kærlighed. Gennem kærlighed, søger Jesus enhed mellem himlen og jord; mellem den Himmelske Fader og jer; mine børn – Hans kirke. Derfor, er det nødvendigt at I beder meget, at bede for og elske den kirke I tilhører. Kirken lider i det nuværende øjeblik, og behøver apostle som ved at elske enheden, gennem vidnesbyrdet og gennem ofre, viser vejen til Gud. Kirken behøver apostle, som ved at leve Eukaristien med hjertet udfører et stort arbejde; den behøver jer, mine kærlighedens apostle. Mine børn, fra begyndelsen af var kirken forfulgt og forrådt, men dag efter dag voksede den. Den er uforgængelig, fordi min Søn gav den et hjerte – Eukaristien, og lyset af Hans opstandelse skinner og vil fortsætte med at skinne på den. Derfor, vær ikke bange. Bed for jeres hyrder at de må få styrken og kærligheden til at være frelsens brobyggere. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. november 2015:
“Kære børn! I dag kalder jeg jer alle: bed for mine intensioner. Freden er i fare, derfor, små børn, bed og vær bærere af freden og håbet i denne hvileløse verden hvor satan angriber og frister på enhver tænkelig måde. Små børn, stå fast i bønnen og vær modige i troen. Jeg er med jer og beder for jer alle foran min Søn Jesus. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. november 2015:
“Kære børn! På ny ønsker Jeg at tale til jer om kærlighed. Jeg har samlet jer omkring mig i min Søns navn, som det er Hans vilje. Jeg ønsker at I har en stærk tro, som flyder fra kærligheden. Fordi, dem af mine børn som forstår min Søns kærlighed og følger den, lever i kærlighed og håb. De er kommet til at kende Guds kærlighed. Derfor, mine børn, bed, bed for at I bliver i stand til at elske alle mere og gøre kærlighedens gerninger. Fordi, tro alene uden kærlighed og kærlighedens gerninger er ikke hvad Jeg beder jer om: mine børn, det er en troens illusion. Min Søn søger tro og gerninger, kærlighed og godhed. Jeg beder, og jeg beder jer om også at bede, og leve kærligheden; fordi Jeg ønsker at min Søn, når Han ser på alle mine børns hjerter, kan se kærlighed og godhed i dem og ikke had og ligegyldighed. Mine børn, mine kærlighedens apostle, mist ikke håbet, mist ikke styrken. I kan gøre det. Jeg opmuntrer jer og velsigner jer. Fordi alt hvad der er af denne verden, som mange af mine børn, uheldigvis, sætter på førstepladsen, vil forsvinde; og kun kærlighed og kærlighedens gerninger vil forblive og åbner døren til det Himmelske Rige. Jeg venter på jer ved denne dør. Ved denne dør, ønsker Jeg at byde alle mine børn velkomne og omfavne dem. Tak”.

Budskab til Marija d. 25. oktober 2015:
“Kære børn! Også i dag, beder jeg for jer alle, særligt for alle dem der er blevet hårdhjertede overfor min kalden. I lever i nådens dage og er ikke bevidst om den gave Gud giver jer gennem mit nærvær. Små børn, beslut jer også i dag for hellighed og brug denne tids helgener som jeres eksempel og I vil se at hellighed er en virkelighed for jer alle. Glæd jer i kærlighed, små børn, at i Guds øjne er I uigentagelige og uerstattelige, fordi I er Guds glæde i denne verden. Bring vidnesbyrd om fred, bøn og kærlighed. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. oktober 2015:
“Kære børn! Jeg er iblandt jer for at opmuntre jer, for at fylde jer med min kærlighed og for påny at kalde jer til at være vidnesbyrd om min Søns kærlighed. Mange af mine børn har ikke noget håb, de har ingen fred, de har ingen kærlighed. De søger min Søn, men ved ikke hvordan og hvor de skal finde Ham. Min Søns arme er vidt åbne imod dem, og I skal hjælpe dem ind i Hans favn. Mine børn, det er derfor I skal bede om kærlighed. I skal bede rigtig, rigtig meget så I har endnu mere kærlighed, fordi kærlighed besejrer døden og lader livet sejre. Mine kærlighedens apostle, mine børn, med et ærligt og enkelt hjerte foren jer i bøn uanset hvor langt I er fra hinanden. Støt hinanden i åndelig vækst som Jeg støtter jer. Jeg ser på jer alle og er med jer, nårsomhelst I tænker på Mig. Bed også for jeres hyrder, for dem som har forladt alt for min Søns og for jeres skyld. Elsk dem og bed for dem. Den Himmelske Fader lytter til jeres bønner. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. september 2015:
“Kære børn! Også i dag beder jeg Helligånden om at fylde jeres hjerter med en stærk tro. Bøn og tro vil fylde jeres hjerter med kærlighed og glæde og I vil være et tegn for dem som er langt borte fra Gud. Små børn, støt hinanden i at bede med hjertet, så bøn må fylde jeres liv; og hver dag, I, små børn, vil være, ovenover alt, vidnesbyrd om at tjene Gud i tilbedelse og jeres næste i nød. Jeg er med jer og beder for jer alle. Tak fordi I har svaret på mit kald”.

Budskab til Mirjana d. 2. september 2015:
“Kære børn! Mine kære kærlighedens apostle, mine bærere af sandheden, igen kalder jeg jer og samler jer omkring mig så I kan hjælpe mig, at hjælpe alle de af mine børn der længes efter kærlighed og sandhed – som tørster efter min Søn. Jeg er en nåde fra den himmelske Fader, sendt for at hjælpe jer til at leve min Søns ord. Elsk hinanden. Jeg levede jeres jordiske liv. Jeg ved at det ikke altid er nemt, men hvis I vil elske hinanden, vil I bede med hjertet. I vil nå åndelige højder og vejen til Himlen vil være åben for jer. Jeg, jeres moder, venter på jer der, fordi der er jeg. Vær trofast mod min Søn og lær andre trofasthed. Jeg er med jer. Jeg vil hjælpe jer. Jeg vil lære jer troen så I må vide hvordan I skal formidle troen til andre på den rigtige måde. Jeg vil lære jer sandheden at I må vide hvordan I skal skelne. Jeg vil lære jer kærlighed så I må lære hvad virkelig kærlighed er. Mine børn, min Søn vil gøre det muligt for Ham at tale gennem jeres ord og jeres gerninger. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. august 2015:
“Kære børn! Også i dag kalder jeg jer til at være bøn. Må bøn for jer blive en vinge til et møde med Gud. Verden er i et prøvelsens øjeblik, fordi den har glemt og forladt Gud. Derfor I små børn, vær dem der søger Gud og elsker Gud overalt. Jeg er med jer og jeg leder jer til min Søn, men I må sige “ja” i Guds børns frihed. Jeg beder for jer og jeg elsker jer, små børn, med en uendelig kærlighed. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. august 2015:
“Kære børn! Jeg, som en moder der elsker sine børn, ser hvor svær en tid det er for jer at leve i. Jeg ser jeres lidelser, men I skal vide at I ikke er alene. Min Søn er med jer. Han er overalt. Han er usynlig, men I kan se Ham hvis I lever Ham. Han er lyset som oplyser jeres sjæle og giver jer fred. Han er Kirken som I behøver at elske og altid skal bede og kæmpe for – men ikke kun med ord, men med kærlighedens gerninger. Mine børn, lad alle vide at Han må elskes, fordi sandheden er i min Søn født af Gud – Guds Søn. Spild ikke for meget af jeres tid frivilligt; da I så distancerer jer fra sandheden. Med et enkelt hjerte accepter Hans ord og lev det. Hvis I lever Hans ord, vil I bede. Hvis I lever Hans ord, vil I elske med en barmhjertig kærlighed; I vil elske hinanden. Jo mere I elsker, jo længere vil I være fra døden. For dem som lever min Søns ord og som elsker, døden vil være livet. Tak. Bed at I må kunne se min Søn i jeres hyrder. Bed at I må kunne omfavne Ham i dem. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. juli 2015:
“Kære børn! Med glæde er jeg med jer også i dag og jeg kalder jer alle, små børn, bed, bed, bed så I må forstå den kærlighed jeg har for jer. Min kærlighed er stærkere end ondskaben, små børn, derfor drag tættere til Gud så I føler min kærlighed i Gud. Uden Gud, små børn, har I ingen fremtid, I har intet håb om frelse; derfor forlad ondskaben og vælg det gode. Jeg er med jer, og med jer, beder jeg foran Gud for alle jeres behov. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. juli 2015:
“Kære børn! Jeg kalder jer til at sprede troen på min Søn – jeres tro. I, mine børn, oplyst af Helligånden, mine apostle, giv den videre til andre – til dem som ikke tror, som ikke ved, som ikke ønsker at vide – men for at kunne gøre det må I bede meget om kærlighedens gave, fordi kærlighed er tegnet på sand tro – og I vil være mine kærlighedens apostle. Elsk altid, påny, forny jeres smerte og glæde ved Eukaristien, gennem hvilket Han har vist jer hvad det betyder at elske uden forbehold; det fornyer jeres glæde over at Han har efterladt jer Hans legeme og blod så I kan modtage Ham selv som jeres føde – og på den måde blive ét med jer. Når jeg ser på jer med ømhed føler jeg en umådelig kærlighed som styrker mig i mit ønske om at bringe jer til en stærk tro. En stærk tro giver jer glæde og lykke på jorden og til sidst mødet med min Søn. Det er Hans ønske. Derfor, lev Ham, lev kærligheden, lev lyset som altid oplyser jer i Eukaristien. Jeg bønfalder jer, at bede meget for jeres hyrder, at bede så I får endnu mere kærlighed til dem fordi min Søn gav dem til jer for at de skulle give jer Hans legeme som føde og lære jer kærlighed. Derfor, skal I også elske dem. Men, mine børn, husk, kærlighed betyder at udholde og give, og aldrig, nogensinde at dømme. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. juni 2015:
“Kære børn; også I dag ønsker jeg at kalde jer til bøn for mine hyrder i kirken. Bed, kære børn, at de må acceptere mig, at de må acceptere mine budskaber, og at de lever mine budskaber – at de bliver bærere af mine budskaber i denne trætte verden. Kære børn, må de, styrket af Helligånden, stærke i troen, blive bærere af Det Nye Testamente og evangeliseringen i familien. Bed, kære børn, for mine hyrder, og vær udholdende i bønnen. Tak, også i dag, for at have svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. juni 2015:
“Kære børn. Jeg ønsker at arbejde gennem jer, mine børn, mine apostle, således at Jeg til sidst må kunne samle alle mine børn der, hvor alt er forberedt for jeres lykke. Jeg beder for jer, at I, gennem jeres arbejde omvender andre, fordi tiden er kommet for sandhedens gerninger, for min Søn. Min kærlighed vil arbejde i jer, Jeg vil gør brug af jer. Hav tillid til mig, fordi alt hvad Jeg ønsker, ønsker Jeg for jeres gode, det evige gode, som skabtes af den Himmelske Fader. I, mine børn, mine apostle, lever et jordisk liv i forening med de af mine børn, som ikke har lært min Søns kærlighed at kende, som ikke kalder mig “moder,” men vær ikke bange for at vidne om sandheden. Hvis I ikke er bange og vidner modigt, vil sandheden vinde mirakuløst, men husk, styrken er i kærligheden. Mine børn, kærlighed er omvendelse, tilgivelse, bøn, ofre og barmhjertighed. Hvis I ved hvordan I skal elske, vil I gennem jeres arbejde omvende andre, I vil gøre det muligt for min Søns lys at trænge ind i sjælene. Tak!”

Bed for jeres hyrder. De tilhører min Søn. Han har kaldet dem. Bed at de altid må have styrken og modet til at skinne med min Søns lys

Budskab til Marija d. 25. maj 2015:
“Kære børn! Også i dag er jeg med jer og med glæde kalder jeg på jer alle: bed og tro på bønnens kraft. åben jeres hjerter, små børn, så Gud må fylde jer med Hans kærlighed og I vil blive en glæde for andre. Jeres vidnesbyrd vil blive stærkt og alt hvad I gør vil være sammenvævet med Guds godhed. Jeg er med jer og jeg beder for jer og jeres omvendelse indtil I sætter Gud på førstepladsen. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. maj 2015:
“Kære børn, åben jeres hjerter og prøv at mærke hvor meget jeg elsker jer og hvor meget jeg ønsker for jer at I elsker min Søn. Jeg ønsker for jer at I lærer Ham endnu mere at kende, for det er umuligt at kende Ham uden at elske Ham – fordi Han er kærlighed. Jeg, mine børn, kender jer. Jeg kender jeres smerter og lidelser fordi jeg har selv gennemlevet dem. Jeg ler med jer i jeres glæder og jeg græder med jer i jeres smerter. Jeg vil aldrig forlade jer. Jeg vil altid tale til jer med moderlig ømhed. Og jeg, som en moder, behøver jeres åbne hjerter til at sprede min Søns kærlighed med visdom og enkelhed. Jeg behøver jeres åbenhed og jeres følsomhed overfor det gode og barmhjertige. Jeg behøver jer til at være forenet med min Søn, fordi jeg ønsker for jer at I skal være lykkelige og hjælpe mig med at bringe lykke til alle mine børn. Mine apostle, jeg behøver jer til at vise enhver sandheden om Gud, så at mit hjerte, som led og i dag lider så megen smerte, kan vinde i kærlighed. Bed for jeres hyrders hellighed, at de i min Søns navn udvirker mirakler, fordi hellighed udvirker mirakler. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. april 2015:
“Kære børn! Jeg er med jer også i dag for at lede jer til frelsen. Jeres sjæle er urolige fordi jeres ånd er svag og træt af verdslige gøremål. I, små børn, bed til Helligånden at Han må forvandle jer og fylde jer med Hans styrke af tro og håb, så at I må være faste i denne kamp mod ondskaben. Jeg er med jer og beder for jer alle foran min Søn Jesus. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. april 2015:
“Kære børn. Jeg har udvalgt jer, mine apostle, fordi enhver af jer bærer noget smukt inden i jer. I kan hjælpe mig ved at have den kærlighed, for hvilken min Søn døde og derefter Opstod, at den kærlighed vinder på ny. Derfor kalder jeg jer, mine apostle, at I forsøger at se noget godt i enhver af Guds skabninger, i alle mine børn, og at I prøver at forstå dem. Mine børn, I er alle brødre og søstre gennem den samme Helligånd. I, fyldt med kærlighed til min Søn, kan tale om hvad I ved til alle dem som endnu ikke kender den kærlighed. I har lært min Søns kærlighed at kende, I har fattet Hans opstandelse og med glæde retter I jeres blik imod Ham. Mit moderlige ønske er for alle mine børn at vore forenet i kærlighed til Jesus. Jeg kalder jer derfor, mine apostle, til at leve Eukaristien med glæde, for I Eukaristien giver min Søn sig selv til jer på ny og med Hans eksempel vises kærlighed og offer til ens næste. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. marts 2015:
“Mine kære børn! Igen i dag tillader den allerhøjeste mig at være sammen med jer og lede jer på vej mod omvendelsen. Mange hjerter har lukket sig for nåden og er blevet døve for mine opfordringer. I , mine kære børn, skal bede og kæmpe mod fristelserne og alle de onde planer, som djævelen tilbyder jer gennem modernismen. Vær stærke i bønnen og bed med korset i hænderne, om at det onde ikke må benytte jer og sejre i jer. Jeg er hos jer og beder for jer. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 18. marts 2015:
“Kære børn! Af hele mit hjerte beder jeg jer, bønfalder jeg jer, børn: rens jeres hjerter fra synd og opløft dem til Gud og til evigt liv. Jeg bønfalder jer: vær på vagt og åbne for sandheden. Tillad ikke, at alt det, der er jordisk, afholder jer fra den sande erkendelse af tilfredsheden i fællesskabet med min Søn. Jeg leder jer ad vejen til den sande visdom, for kun med sand visdom vil I lære den sande fred og det sande gode at kende. Spild ikke tiden på at bede om tegn fra den Himmelske Fader, for han har allerede givet jer det største tegn af alle, nemlig min Søn. Derfor, mine børn, bed, så at Helligånden kan føre jer til sandheden, kan lære jer at erfare den, og at gennem kendskabet til sandheden at I må være eet med den Himmelske Fader og min Søn. Det er den erkendelse som giver lykke her på jorden og åbner døren til evigt liv og uendelig kærlighed. Tak!”

Budskab til Mirjana d. 2. marts 2015:
“Kære børn. I er min styrke. I, mine apostle, som med jeres kærlighed, ydmyghed og bønnens stilhed gør det muligt at lære min Søn at kende. I lever i mig. I bærer mig i hjertet. I ved, at I har en moder, som elsker jer og som er kommet for at bringe kærlighed. Jeg ser jer gennem den Himmelske Fader – jeres tanker, jeres smerte, jeres lidelser – og jeg giver dem til min Søn. Vær ikke bange, og mist ikke håbet, for min Søn lytter til sin mor. Siden Han blev født elsker Han og længes efter, at alle min børn skal lære den kærlighed at kende. Jeg ønsker, at alle, som har forladt Ham på grund af deres smerte og misforståelser, må vende tilbage til Ham, og at alle, der aldrig har kendt Ham, må lære Ham at kende. Det er derfor, I er her, mine apostle, og jeg er hos jer som jeres mor. Bed for udholdenhed i troen, for kærlighed og barmhjertighed kommer af fast tro. Gennem kærlighed og barmhjertighed vil I hjælpe alle de, som ikke er opmærksomme på, at de vælger mørket i stedet for lyset. Bed for jeres hyrder, for de er styrken i Kirken, som min Søn efterlod jer. Gennem min Søn er de hyrder for sjælene. Tak!

Budskab til Marija d. 25. februar 2015:
“Mine kære børn! I denne nådens tid opfordrer jeg jer alle til at bede mere og tale mindre. Søg Guds vilje i bønnen og lev efter Hans bud, sådan som Gud opfordrer jer til. Jeg er med jer og beder for jer. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. februar 2015:
“Kære børn! Jeg er her, jeg er blandt jer. Jeg kigger på jer, og smiler til jer, og jeg elsker jer på den måde kun en mor kan. Gennem Helligånden som kommer til jer gennem min renhed, ser jeg jeres hjerter og jeg frembærer dem for min Søn. Allerede for lang tid siden, har jeg bedt jer om at være mine apostle, at bede for dem som endnu ikke har lært Guds kærlighed at kende. Jeg beder jer om bøn sagt i kærlighed, bøn der fører gerninger og ofre med sig. Spild ikke tiden på at spørge, om I er værdige til at være mine apostle. Den Himmelske Fader vil dømme enhver; og I, elsk Ham og lyt til Ham. Jeg ved at alt dette forvirrer jer, selv min tilstedeværelse blandt jer, men accepter det med glæde og bøn, så I må forstå, at I er værdig til at arbejde for Himlen. Min kærlighed er over jer. Bed om, at min kærlighed må sejre i alle hjerter, for det er kærligheden, der tilgiver, giver og aldrig stopper. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. januar 2015:
“Mine kære børn! Også i dag opfordrer jeg jer: Lev jeres kald i bøn. Nu, som aldrig før, ønsker Satan at kvæle mennesket og dets sjæl med sin smittende vind af had og ufred. I mange hjerter er der ingen glæde, fordi der hverken findes Gud eller bøn. Hadet og krigen vokser fra dag til dag. Mine kære børn, jeg opfordrer jer på ny til med begejstring at vandre i hellighed og kærlighed, for derfor er jeg kommet til jer. Lad os sammen være kærlighed og tilgivelse for alle dem der kun kender til og elsker med menneskelige kærlighed og ikke Guds uendelige kærlighed, som Gud kalder jer til. Mine kære børn, måtte håbet om en bedre morgendag altid leve i jeres hjerte. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. januar 2015:
“Kære børn! Jeg er her blandt jer som en moder, der ønsker at hjælpe jer med at lære sandheden at kende. Mens jeg, som jer, levede på jorden, kendte jeg sandheden, og alene herigennem, et stykke af Himlen på jorden. Det er derfor jeg ønsker det samme for jer, mine børn. Den Himmelske Fader ønsker rene hjerter fulde af kendskab til sandheden. Han ønsker, at I elsker alle som I møder på jeres vej, for jeg elsker min Søn I jer alle. Dette er begyndelsen til at lære sandheden at kende. Mange falske sandheder tilbydes jer. I vil overvinde dem alle med et hjerte renset af faste, bøn, bod og Evangeliet. Det er den eneste sandhed, den sandhed min Søn efterlod jer. I behøver ikke at lede længe efter den. Hvad I bedes om, som jeg altid har gjort, er, at elske og at give. Mine børn, hvis I elsker, vil jeres hjerte blive min Søns og min bolig, og min Søns ord vil være det ledende lys i jeres liv. Mine børn, jeg vil gøre brug af jer, kærlighedens apostle, til at hjælpe alle mine børn med at lære sandheden at kende. Mine børn, jeg har altid bedt for min Søns Kirke, og således beder jeg jer om at gøre det samme. Bed for at jeres hyrder må komme til at lyse op med min Søns kærlighed. Tak!”