2010

Julebudskab til Marija d. 25. december 2010:
“Kære børn, i dag ønsker jeg og min søn at give jer en overflod af glæde og fred, så at hver enkelt af jer må bære glæde og være vidnesbyrd om fred og glæde, der hvor I bor. Små børn, være en velsignelse og vær fred. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2 december 2010:
“Kære børn, i dag beder jeg her med jer, at I må samle styrke til at åbne jeres hjerter og således blive bevidste om Den Lidende Guds ufattelige kærlighed. Gennem denne Hans kærlighed, godhed og mildhed, er jeg også med jer. Jeg inviterer jer til at gøre denne særlige forberedelsestid til en tid i bøn, soning og omvendelse. Mine børn, I har brug for Gud. I kan ikke komme videre uden min søn. Når I forstår og accepterer dette, så vil det, der er lovet jer, blive realiseret. Gennem Helligånden vil Guds Rige blive født i jeres hjerter. Jeg leder jer til dette. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. november 2010:
“Kære børn! Jeg ser på jer og jeg ser død uden håb i jeres hjerter, hvileløshed og sult. Der er ingen bøn eller tillid til Gud, og det er derfor at Den Højeste tillader mig at bringer jer håb og glæde. åben jer! åben jeres hjerter for Guds barmhjertighed og Han vil give jer alt, I har brug for og vil fylde jeres hjerter med fred, fordi Han er fred og jeres håb. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. november 2010:
“Kære børn, med moderlig udholdenhed og kærlighed bringer jeg jer livets lys for at ødelægge dødens mørke i jer. Afvis mig ikke mine børn. Stop op og se ind i jer selv og se hvor syndfulde I er. Vær bevidste om jeres synder og bed om tilgivelse. Mine børn, I ønsker ikke at acceptere, at I er svage og små, men I kan blive stærke og store ved at gøre Guds vilje. Giv mig jeres rensede hjerter, så jeg kan oplyse dem med livets lys, min søn. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. oktober 2010:
“Kære børn! må denne tid være en tid med bøn for jer. Mit kald, små børn, ønsker at være et kald til jer om at beslutte jer til at følge vejen til omvendelse. Derfor, bed og søg forbøn hos alle helgenerne. Må de være et eksempel for jer, en tilskyndelse og en glæde på vejen henimod det evige liv. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. oktober 2010:
“Kære børn, i dag kalder jeg jer til ydmyg – mine børn – ydmyg hengivelse. Jeres hjerter har brug for at blive retskafne. Må jeres kors blive midler i kampen mod tidens synd. Må jeres våben være tålmodighed og grænseløs kærlighed – en kærlighed som kan vente og som vil gøre jer i stand til at genkende Guds tegn – så at jeres liv, med ydmyg kærlighed, må vise vejen for alle dem, som søger i løgnens mørke. Mine børn, mine apostle, hjælp mig med at åbne vejene til min Søn. Endnu engang kalder jeg jer til at bede for jeres hyrder. Sammen med dem, vil jeg sejre. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. september 2010:
“Kære børn! Jeg er med jer i dag og velsigner jer alle med min moderlige fredsvelsignelse og jeg tilskynder jer til at leve jeres trosliv endnu mere overbevisende, fordi I stadig er svage og ikke ydmyge. Jeg tilskynder jer, små børn, til at tale mindre og til at arbejde mere på jeres personlige omvendelse, så at jeres vidnesbyrd må være frugtbart. Og må jeres liv være uophørlig bøn! Tak fordi I har svare på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. september 2010:
“Kære børn. Jeg er ved jeres side, fordi jeg ønsker at hjælpe jer med at overvinde prøvelser, som denne renselsens tid byder jer. Mine børn, en af disse er: ikke at tilgive og ikke at bede om tilgivelse. Hver eneste synd krænker kærligheden og fjerner jer fra den – og kærlighed er min Søn. Derfor mine børn, hvis I ønsker at vandre med mig henimod Guds kærligheds fred, så må I lære at tilgive og bede om tilgivelse. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. august 2010:
“Kære børn, med stor glæde ønsker jeg også i dag at kalde jer på ny: bed, bed,bed. Må denne tid være en tid med personlig bøn for jer. Find i løbet af dagen et sted, hvor du kan bede i glæde og uforstyrrethed. Jeg elsker jer og velsigner jer alle. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. august 2010:
“Kære Børn, i dag kalder Jeg jer til sammen med Mig at begynde at opbygge Himlens Rige i jeres hjerter, så I glemmer, det som er personligt og – ledt af min Søns eksempel – tænker på det, som er af Gud. Hvad ønsker Han af jer? Tillad ikke satan at åbne vejene til jordisk lykke, veje uden min Søn. Mine børn, de er falske og varer kun kort tid. Min Søn eksisterer. Jeg tilbyder jer evig lykke og fred og enhed med min Søn, med Gud. Jeg tilbyder jer Guds Rige. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. juli 2010:
“Kære børn, jeg kalder jer på ny til at følge mig med glæde. Jeg ønsker at lede jer alle til min Søn, jeres Frelser. I er ikke bevidste om, at uden Ham har I ikke glæde og fred og heller ikke en fremtid eller evigt liv. Derfor små børn, gør god brug af denne tid med glædesfyldt bøn og overgivelse. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. juli 2010:
“Kære børn, mit moderlige kald, som Jeg giver jer i dag er et kald til sandhed og liv. Min Søn, som er livet elsker jer og kender jer som I i virkeligheden er. For at komme til at kende og elske jer selv, må I lære min Søn at kende. For at kommet til at kende og elske andre, må I se min Søn i dem. Derfor mine børn, bed, bed om at I må forstå og underkaste jer med en ånd som er fri og fuldstændig transformeret og på den måde have Himmeriget i jeres hjerter her på jorden. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. juni 2010:
“Kære Børn! Med glæde, Jeg kalder jer alle til at leve mine budskaber med glæde. Kun på denne måde, små børn, vil I være i stand til at være nærmere min søn. Jeg ønsker bare at lede jer alle til Ham og i Ham vil I finde sand fred og glæde i jeres hjerter. Jeg velsigner jer og elsker jer med med en uendelig kærlighed. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. juni 2010:
“Kære børn, i dag kalder Jeg jer til med bøn og faste at åbne den vej, ad hvilken min Søn vil træde ind i jeres hjerter. Anerkend Mig som jeres Moder og Budbringer af Guds kærlighed og Hans ønske om jeres frelse. Befri jer fra alt fra jeres fortid, som tynger jer, som giver jer en følelse af skyld, det som tidligere har ført jer på afveje ind i fejl og mørke. Accepter lyset. Bliv født igen i min søns retfærdighed. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. maj 2010:
“Kære Børn! Gud gav jer nåde til at leve og til at forsvare det gode, som er i jer og omkring jer og til at inspirere andre til at blive bedre og mere hellige. Men satan sover heller ikke og gennem modernisme afleder han jer og leder jer ind på hans vej. Derfor små børn, i kærlighed til Mit Ubesmittede Hjerte, elsk Gud først og fremmest og efterlev Hans bud. På denne måde vil jeres liv have mening og der vil herske fred på jorden. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. maj 2010:
“Kære børn. I dag kalder den gode Fader jer, gennem Mig, til med jeres sjæle fyldte med kærlighed, at begynde en åndelig rejse. Kære børn, lad jer fylde med nåde, omvend jer seriøst fra jeres synder og længes inderligt efter det gode. Længes også for dem, som endnu ikke har kendskab til fuldkommengørelse i det gode. Gud vil finde mere behag i jer. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. april 2010:
“Kære børn! I denne tid, når I på en særlig måde beder og søger min forbøn, kalder Jeg jer små børn til at bede, så at Jeg, gennem jeres bønner, kan hjælpe jer for at jeres hjerter, kan være endnu mere åbne for mine budskaber. Bed for mine intentioner. Jeg er med jer og Jeg beder for hver enkelt af jer foran min Søn. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. april 2010:
“Kære børn! I dag velsigner jeg jer på en særlig måde og jeg beder for jeres tilbagevenden til den rette vej, til min Søn – jeres Frelser, jeres Forløser – til Ham som gav jer evigt liv. Overvej alt menneskeligt, alt som ikke tillader jer at følge min Søn – flygtighed, fejl og begrænsninger – og tænk så på min Søn, på Hans Guddommelige ubegrænsethed. Ved jeres overgivelse og bøn kan I forædle jeres krop og gøre jeres sjæl fejlfri. Vær parate mine børn. Tak!”
Jomfru Maria velsignede alle mennesker og alle de religiøse genstande, som var bragt med til velsignelse. Da Jomfru Maria var ved at tage afsted så Mirjana et stort gyldent kors bagved Jomfru Maria.

Budskab til Marija d. 25. marts 2010:
“Kære børn! Også i dag ønsker Jeg at kalde jer alle til at være stærke i bøn og på tidspunkter, hvor prøvelser angriber jer. Lev jeres kristne kald i glæde og ydmyghed og vær vidner for alle. Jeg er med jer og Jeg bærer jer alle frem for min Søn Jesus og Han vil være jeres tyrke og støtte. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 18. marts 2010:
“Kære Børn, I dag kalder Jeg jer til at elske med hele jeres hjerte og med hele jeres sjæl. Bed om kærlighedens gave, fordi når sjælen elsker, så drager den min Søn til sig. Min Søn afviser ikke dem, som kalder på Ham og som ønsker at leve i overensstemmelse med Ham. Bed for dem, som ikke forstår kærligheden, som ikke forstår, hvad det betyder at elske. Bed om at Gud vil være deres Fader og ikke deres dommer. Mine børn, vær Mine apostle, vær Min kærligheds flod. Jeg behøver jer. Tak!”

Budskab til Mirjana d. 2. marts 2010:
“Kære børn, på dette særlige tidspunkt i jeres bestræbelser på at være tættere på min Søn, på Hans lidelser, men også på den kærlighed som Han bar dem med, ønsker Jeg at fortælle jer, at Jeg er med jer. Jeg vil hjælpe jer til at vinde over fejl og fristelser med Min nåde. Jeg vil lære jer at elske, kærligheden som fjerner al synd og gør jer fuldkomne, kærligheden som giver jer min Søns fred nu og altid. Fred med jer og i jer, fordi jeg er Fredens Dronning. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. februar 2010:
“Kære børn. I denne nådens tid, hvor naturen også forbereder sig på at afgive årets smukkest farver, kalder Jeg jer små børn, til at åbne jeres hjerter for Gud Skaberen, så Han kan transformere og omdanne jer i Hans billede, så at alt det gode, som sover i jeres hjerter må vågne op til et nyt liv og en længsel efter evigheden. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. februar 2010:
“Kære børn! Med moderlig kærlighed kalder jeg jer i dag til at være et fyrtårn for alle sjæle, som famler omkring i mørket uden at kende Guds kærlighed. For at I kan lyse så meget som muligt og kan tiltrække så mange sjæle som muligt, så tillad ikke, at usandheder som kommer ud af jeres mund, bringer jeres samvittighed til tavshed. Vær fuldkomne! Jeg fører jer med moderlig hånd, kærlighedens hånd. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. januar 2010:
“Kære børn! Måtte denne tid for jer være en tid med personlig bøn, så troens frø kan vokse i jeres hjerte og blive til et vidnesbyrd i glæde for andre. Jeg er hos jer og vil anspore jer alle til at vikse og glæde jer i Herren, der har skabt jer! Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. januar 2010:
“Kære børn! I dag kalder jeg jer til at bryde op sammen med mig i fuldkommen tillid og kærlighed, for jeg ønsker, at I skal lære min Søn at kende. Vær ikke bange, mine børn. Jeg er her sammen med jer – jeg er ved jeres side. Jeg vil vise jer, hvordan I kan tilgive jer selv og andre, og med hjertets ærlige anger knæle ned for Faderen. Gør alt, for at alt det skal dø i jer, som hindrer jer i at elske og at redde, for at I kan være hos Ham og i Ham. Belslut jer for en helt ny begyndelse, begyndelsen til den sand kærlighed, som er Gud selv. Tak!”