2016

Julebudskab til Marija d. 25. december 2016:
“Kære børn! Med stor glæde, bærer jeg i dag min Søn frem for jer, så Han kan give jer Hans fred. åben jeres hjerter, små børn, og glæd jer over at kunne modtage freden. Himlen er med jer og kæmper for fred i jeres hjerter, i familierne og i verden; og I, små børn hjælp ,med jeres bønner at det må ske. Jeg velsigner jer med min Søn Jesus og kalder jer til ikke at miste håber; og for at jeres blik og hjerter altid må være rettet imod Himlen og evigheden. På den måde vil I være åbne overfor Gud og Hans planer. Tak, fordi I har svaret på mit kald”.

Budskab til Mirjana d. 2 december 2016:
Kære børn! Mit moderlige hjerte græder når jeg ser hvad mine børn gør. Synden spreder sig, og sjælens renhed får mindre og mindre betydning – og bliver ikke æret; og mine børn bliver forfulgt. Derfor, I mine børn, kærlighedens apostle, påkald med sjæl og hjerte min Søns navn. Han har livets ord til jer. Han manifesterer sig selv for jer. Han bryder brødet med jer og giver jer kærlighedens ord, så I må forvandle dem til barmhjertighedens gerninger og således bliver sandhedens vidner. Derfor, mine børn vær ikke bange. Tillad min Søn at være i jer. Han vil bruge jer til at drage omsorg for de sårede og til at omvende fortabte sjæle. Derfor, mine børn, vendt tilbage til Rosenkransbønnen. Bed den med en følelse af godhed, offer og barmhjertighed. Bed, ikke kun med ord, men med barmhjertighedens gerninger. Bed med kærlighed for alle mennesker. Min Søn, gennem Hans offer, ophøjede kærligheden. Derfor, lev med Ham så at I må have styrke og håb; at I må have den kærlighed som er livet og som leder jer til evigt liv. Gennem Guds kærlighed, er jeg også med jer, og vil lede jer med min moderlige kærlighed. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. november 2016:
“Også i dag kalder jeg jer til at vende tilbage til bønnen. I denne nådens tid, har Gud tilladt mig at lede jer mod hellighed og at leve et enkelt liv – så i små ting at I opdager Gud, Skaberen; at I forelsker jer i Ham; og at jeres liv bliver en taksigelse til den Allerhøjeste for alt hvad Han giver jer. Små børn, i kærlighed, må jeres liv blive en gave til andre og Gud vil velsigne jer; men I, vær et vidnesbyrd uden selvinteresse – af kærlighed til Gud. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. november 2016:
“Kære børn! At komme til jer og gøre mig selv kendt blandt jer er en stor glæde for mit moderlige hjerte. Det er en gave fra min Søn til jer og til andre som kommer her. Som en moder kalder jeg jer: elsk min Søn fremfor alt. For at kunne elske Ham af hele jeres hjerte, må I lære Ham at kende. I vil lære Ham at kende gennem bønnen. Bed med jeres hjerte og jeres følelser. At bede betyder at tænke på Hans kærlighed og offer. Jeg kalder jer, mine børn, til at blive kærlighedens og bønnens apostle. Mine børn, tiden er inde til at våge. I denne vågen kalder jeg jer til bøn, kærlighed og tillid. Som min Søn vil se ind i jeres hjerter, ønsker mit moderlige hjerte for Ham at se ubetinget tillid og kærlighed i dem. Mine apostles forenede kærlighed vil leve, vil sejre og vil udstille ondskaben. Mine børn, jeg var Guds-menneskets kalk; jeg var Guds instrument. Derfor kalder jeg jer, mine apostle, til at være en kalk af sand og ren kærlighed til min Søn. Jeg kalder jer til at være et instrument hvorigennem alle dem som endnu ikke har lært Guds kærlighed at kende – som aldrig har elsket – må forstå, acceptere og blive frelst. Tak, mine børn.”

Budskab til Marija d. 25. oktober 2016:
“Kære børn! I dag kalder jeg jer: bed for fred. Forlad selsviskheden og lev de budskaber som jeg giver jer. Uden dem, kan I ikke ændre jeres liv. Ved at leve i bøn, vil I have fred. Ved at leve i fred, vil I føle behovet for at vidne, fordi I vil erfare Gud som I nu føler er langt borte. Derfor, kære børn, bed, bed, bed og tillad Gud at drage ind i jeres hjerter. Vend tilbage til faste og skrifte for at overvinde ondskaben i jer og omkring jer. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. oktober 2016:
“Kære børn! Helligånden, har efter den Himmelske Faders vilje, gjort mig til moder – Jesu moder – og gennem Ham, også jeres moder. Derfor kommer jeg for at lytte til jer, at jeg må åbne mine moderlige arme imod jer: at give jer mit hjerte og kalde jer til at forblive hos mig, fordi fra Korsets top overgav min Søn jer til mig. Uheldigvis, har mange af mine børn ikke lært min Søns kærlighed at kende; mange af dem ønsker ikke at lære Ham at kende. O, mine børn, hvor meget dårligt er gjort af dem som må se og fortolke for at kunne komme til troen. Derfor, mine børn, mine apostle, i jeres hjertes stilhed lyt til min Søns stemme, så at jeres hjerte må blive Hans hjem, at det ikke må være mørkt og trist, men blive oplyst af min Søns lys. Søg håb med tro, fordi tro er sjælens liv. Påny kalder jeg jer: bed, bed så I kan leve troen i ydmyghed, i åndelig fred, og oplyst af lyset. Mine børn, forsøg ikke at forstå alting med det samme, jeg forstod heller ikke alting med det samme; men jeg elskede, og jeg troede på de guddommelige ord som min Søn talte – Han som var det første lys og frelsens begyndelse. Kærlighedens apostle – I som beder – bring jer selv som et offer, elsk og døm ikke – gå og spred sandheden, min Søns ord; Evangeliet, fordi I er det levende evangelium; I er strålerne fra min Søns lys. Min Søn og jeg vil være med jer for at opmuntre jeg og sætte jer på prøve. Mine børn, bed altid om deres velsignelse, og kun af dem hvis hænder er blevet velsignet af min Søn, jeres hyrder. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. september 2016:
“Kære børn! I dag kalder jeg jer til bøn. Må bøn blive liv for jer. Kun på den måde vil jeres hjerte blive fyldt med fred og glæde. Gud vil være dig nær og du vil kende Ham i dit hjerte som din ven. Du vil tale til Ham som een du kender og små børn, I vil ønske at vidne, fordi Jesus vil være i jeres hjerter og i jer, forenet med Ham. Jeg er med jer og elsker jer alle med min moderlige kærlighed. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. september 2016:
“Kære børn! I følge min Søns vilje og min moderlige kærlighed, kommer jeg til jer, mine børn, men særligt til dem som endnu ikke har lært min Søns kærlighed at kende. Jeg kommer til jer, som tænker på mig og beder til mig. Til jer, giver jeg min moderlige kærlighed og bærer til jer min Søns velsignelse. Har I rene og åbne hjerter, og ser I gaverne, tegnene på min tilstedeværelse og kærlighed? Mine børn, i jeres jordiske liv, bliv ledt af mit eksempel. Mit liv var smerte, stilhed og en umådelig tro og tillid til den Himmelske Fader. Intet sker tilfældigt: hverken smerte eller glæde. Alt dette er nåde som min Søn giver til jer og som leder jer til det evige liv. Af jer, beder min Søn om kærlighed og bøn i Ham. Som en moder vil jeg undervise jer: at elske og bede i Ham, betyder at bede i sjælens stilhed og ikke kun bede med dine læber; det er endda den smukkeste gestus gjort i min Søns navn – det er tålmodighed, barmhjertighed, at acceptere smerten og bringe ofre for hinanden. Mine børn, min Søn ser på jer. Bed at I også må se Hans ansigt og at det må blive åbenbaret for jer. Mine børn, jeg åbenbarer for jer den eneste og virkelige sandhed. Bed at I må forstå den og blive i stand til at sprede kærlighed og håb; at I må blive i stand til at være mine kærlighedens apostle. På en særlig måde elsker mit moderlige hjerte hyrderne. Bed for deres velsignede hænder. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. august 2016:
“Kære børn! I dag ønsker jeg at dele Himlens glæde med jer. I, kære børn, åbn jeres hjertes dør, så at håb, fred og kærlighed, som kun Gud giver, må vokse i jeres hjerter. Små børn, I er bundet til jorden og de jordiske ting, det er derfor at satan kan blæse jer omkuld, som vinden blæser bølgerne på havet. Derfor, mine kære børn, må kæden i jeres liv være bøn med hjertet og tilbedelse af min Søn Jesus. Overgiv jeres fremtid til Ham, så at i Ham, I må være glæde og eksempler for andre med jeres liv. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. august 2016:
“Kære børn! Jeg er kommet til jer – iblandt jer – for at I skal give mig jeres bekymringer, så jeg kan give dem til min Søn; så jeg kan bede foran Ham til gavn for jer. Jeg ved at enhver af jer har bekymringer og prøvelser. Derfor inviterer jeg jer på en moderlig måde: kom til min Søns bord. Han bryder brødet for jer: Han giver sig selv til jer: Han giver jer håb, Han beder om mere tro, håb og oprigtighed fra jer. Han søger fra jer at I kæmper imod egoisme, fordømmelse og menneskelig svaghed. Derfor, som en moder, siger jeg: bed, fordi bøn giver jer styrke i den indre kamp. Min Søn, da Han var lille, sagde ofte til mig at der ville være mange som ville elske mig og kalde mig “moder”. Iblandt jer – føler jeg kærlighed. Tak. For kærlighedens skyld bønfalder jeg min Søn, at ingen af jer, mine børn, vil vende hjem på samme måde som da I kom: at I må tage endnu mere håb med jer, barmhjertighed og kærlighed; at I må være kærlighedens apostle som vil vidne med jeres liv at den Himmelske Fader er kilden til livet og ikke døden. Kære børn, igen, på en moderlig måde bønfalder jeg jer, bed for min Søns udvalgte, for deres velsignede hænder – for jeres hyrder – at de må prædike min Søn med endnu større kærlighed og på denne måde bringe mange til omvendelse. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. juli 2016:
“Kære børn! Jeg ser på jer og jeg ser at I er fortabte; og I har ingen bøn eller glæde i jeres hjerter. Vend tilbage til bøn, små børn, og sæt Gud på førstepladsen, ikke mennesket. Mist ikke håbet som jeg bærer til jer. Må denne tid, små børn, hver dag, blive en større søgen efter Gud i jeres hjerters stilhed; og bed, bed, bed indtil bøn bliver en glæde for jer. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. juli 2016:
“Kære børn! Min virkelige, levende tilstedeværelse iblandt jer skulle gøre jer lykkelige, fordi det er min Søns store kærlighed. Han sender mig iblandt jer så at, med en moderlig kærlighed, jeg må bringe jer sikkerhed; således at I må forstå at den smerte og glæde, lidelse og kærlighed, som får jeres sjæl til at leve intenst; at jeg derigennem kalder jer påny til at ære Jesu Hjerte, troens hjerte, Eukaristien. Fra dag til dag gennem århundrederne, vender min Søn, levende, tilbage til jer – Han vender tilbage til jer, selvom Han aldrig har forladt jer. Når en af jer, mine børn, vender tilbage til Ham, græder mit moderlige hjerte med glæde. Derfor, mine børn, vend tilbage til Eukaristien, til min Søn. Vejen til min Søn er svær, fuld af selvfornægtelse, men ved slutningen er der altid lys. Jeg forstår jeres smerter og lidelser, og med min moderlige kærlighed tørrer jeg jeres tårer. Hav tillid til min Søn, for Han vil gøre for jer hvad I end ikke ved hvad I skal bede om. I, mine børn, I skal kun være bekymret for jeres sjæl, fordi det er det eneste på jorden der tilhører jer. I vil bringe den, beskidt eller ren, foran den Himmelske Fader. Husk, troen på min Søns kærlighed vil altid blive belønnet. Jeg bønfalder jer, på en særlig måde, at bede for dem som min Søn har kaldet til at leve i overensstemmelse med Ham og at elske deres flok. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. juni 2016:
“Kære børn! Tak Gud sammen med mig for den gave at jeg er iblandt jer. Bed, små børn, og lev Guds bud så det må være godt for jer at leve på jorden. I dag, på denne nådens dag, ønsker jeg at skænke jer min moderlige fredens velsignelse og min kærlighed. Jeg beder for jer til min Søn og kalder jer til at holde ud i bøn, således at jeg med jer, kan virkeliggøre mine planer. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. juni 2016:
“Kære børn! Som Kirkens Moder, som jeres Moder, smiler jeg når jeg ser på jer: hvordan I er kommet til mig, hvordan I samles omkring mig, hvordan I søger mig. Mit komme iblandt jer er bevis på hvor meget Himlen elsker jer. Mit komme viser vejen til evigt liv, til frelsen. Mine apostle, I som stræber efter at have rene hjerter og efter at have min Søn i jeres hjerter, I er på den gode vej. I som søger min Søn, søger den gode vej. Han efterlod jer mange tegn på Hans kærlighed. Han efterlod håb. Det er nemt at finde Ham hvis I er parat til at bringe ofre og gøre bod – hvis I har tålmodighed, barmhjertighed og kærlighed til jeres næste. Mange af mine børn ser ikke og hører ikke, fordi de ikke ønsker det. De accepterer ikke mine ord og mine gerninger, og dog gennem mig, kalder min Søn alle. Hans ånd oplyser alle mine børn i lyset af den Himmelske Fader, i forening med Himlen og Jorden, i gensidig kærlighed – fordi kærlighed fremmer kærlighed og bevirker at gerninger er vigtigere end ord. Derfor mine apostle, bed for jeres Kirke, elsk den og gør kærlighedens gerninger. Uanset hvor forrådt eller såret, er den her, fordi den kommer fra den Himmelske Fader. Bed for jeres hyrder, så I ser i dem storheden af min Søns kærlighed. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. maj 2016:
“Kære børn! Min tilstedeværelse er en gave fra Gud til jer alle og en tilskyndelse til omvendelse. Satan er stærk og ønsker at skabe uorden og uro i jeres hjerter og tanker. Derfor skal I bede, mine små børn, så Helligånden må lede jer på den sande vej til glæde og fred. Jeg er hos jer og går i forbøn for jer foran min Søn. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. maj 2016:
“Kære børn! Mit moderlige hjerte ønsker jeres sande omvendelse og en stærk tro så I må blive i stand til at sprede kærlighed og fred til alle dem som omgiver jer. Men, mine børn, glem ikke at enhver af jer er en unik verden foran den Himmelske Fader. Derfor, tillad Helligåndens vedvarende arbejde i jer. Vær mine åndelige rene børn. I åndelighed findes skønhed. Alt hvad der er spirituelt er levende og meget smukt. Glem ikke at i Eukaristien, som er troens hjerte, er min Søn altid med jer. Han kommer til jer og bryder brødet med jer: fordi, mine børn, for jeres skyld døde Han, Han opstod og kommer igen. Disse mine ord kender I fordi de er sandheden, og sandheden ændrer sig ikke. Desværre har mange af mine børn glemt det. Mine børn, mine ord er hverken gamle eller nye, de er evige. Derfor inviterer jeg jer mine børn, til at tyde tidens tegn, at “samle de spredte kors” og blive åbenbaringens apostle. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. april 2016:
“Kære børn! Mit Ubesmittede Hjerte bløder når jeg ser jer i synd og syndefulde vaner. Jeg kalder jer: vend tilbage til Gud og til bøn så det må være godt for jer at være på jorden. Gud kalder jer gennem mig så jeres hjerter må bringe håb og glæde til dem der er langt borte. Må mit kald være en salve for sjæl og hjerte så I må give ære til Gud, Skaberen, spm elsker jer og kalder jer til evigheden. Små børn, livet er kort; derfor skal I gøre god brug af denne tid og gøre det gode. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. april 2016:
“Kære børn! Lad ikke jeres hjerter være hårde, lukkede og fyldte med frygt. Tillad min moderlige kærlighed at oplyse dem og fylde dem med kærlighed og håb; så at jeg som en moder, må lindre jeres smerter, fordi jeg kender dem, jeg erfarede dem selv. Smerte løfter én og er den største bøn. Min Søn, elsker på en særlig måde dem, som lider. Hav tillid til ham. Jeg ved det er svært for jer, fordi I oplever mere og mere mørke omkring jer. Mine børn, det er nødvendigt at bryde den gennem bøn og kærlighed. Den som beder og elsker er ikke bange, han bevarer håbet og er barmhjertig kærlighed, han ser lyset og ser min Søn. Som mine apostle, kalder jeg jer til at blive ved med at prøve at være eksempler på barmhjertig kærlighed og håb. Bed altid påny for endnu mere kærlighed, fordi barmhjertig kærlighed bryder ethvert mørke – det bringer min Søn. Vær ikke bange, I er ikke alene, jeg er med jer. Jeg bønfalder jer om at bede for jeres hyrder at de i alle øjeblikke må have kærlighed, at de må arbejde for min Søn med kærlighed – gennem Ham og i ihukommelse af Ham. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. marts 2016:
“Kære børn! I dag bærer jeg min kærlighed til jer. Gud tillod mig at elske jer, og af kærlighed at kalde jer til omvendelse. I, mine kære børn, er fattige i kærlighed, og I har endnu ikke forstået, at min Søn, af kærlighed gav sit liv for at frelse jer og give jer evigt liv. Derfor, bed, mine kære børn, så I gennem bønnen må begribe Guds kærlighed. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 18. marts 2016:
“Kære børn! Med moderligt hjerte opfyldt af kærlighed til jer, mine børn, ønsker jeg at lære jer fuldstændig tillid til Gud, Faderen. Jeg ønsker at lære jer at følge Guds vilje gennem et indre blik og en indre lytten. Jeg ønsker at I lærer at stole uendeligt på Hans nåde og Hans kærlighed, ligesom jeg altid gjorde. Derfor, mine børn, gør jeres hjerter rene. Gør jer selv frie af alt der binder jer til ting der kun hører jorden til og tillad det som er fra Gud at forme jeres liv gennem bøn og offer, så at Guds Kongerige må være i jeres hjerter; så I må begynde at leve med udgangspunkt i Gud, Faderen, at I altid stræber efter at følges med min Søn. Men for at kunne dette, mine børn, skal i være fattige i ånden og fyldt med kærlighed og barmhjertighed. I skal have rene og simple hjerter og altid være klar til at tjene. Mine børn, lyt til mig, jeg taler for jeres frelses skyld. Tak!

Budskab til Mirjana d. 2. marts 2016:
“Kære børn! Mit komme til jer er en gave til jer fra Den Himmelske Fader. Gennem Hans kærlighed kommer jeg til jer, for at hjælpe jer til at finde til sandheden, til at finde vejen til min Søn. Jeg er kommet for at bekræfte sandheden for jer. Jeg ønsker at minde jer om min Søns ord. Han forkyndte frelsens ord til hele verden, kærlighedens ord til alle – den kærlighed som Han viste ved sit offer. Men selv i dag, er der mange af mine børn der ikke kender Ham, de ønsker ikke at lære Ham at kende, de er ligeglade. På grund af deres ligegyldighed lider mit hjerte i smerte. Min Søn har altid været i Faderen. Gennem Hans fødsel på jorden bragte Han guddommen og fra mig modtog Han sin menneskelighed. Gennem Ham kom ordet iblandt os. Med Ham kom verdens lys som gennemtrænger hjerterne, oplyser dem og fylder dem med kærlighed og trøst. Mine børn, alle dem der elsker min Søn kan se Ham, fordi Hans ansigt kan ses gennem gennem sjæle som er fyldt med kærlighed til Ham. Derfor, mine børn, mine apostle, lyt til mig. Forlad forfængelighed og egenkærlighed. Lev ikke for det jordiske og materielle. Elsk min Søn på en måde så andre må se Hans ansigt gennem jeres kærlighed til ham. Jeg vil hjælpe jer til at kende Ham endnu mere. Jeg vil tale til jer om Ham. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. februar 2016:
“Kære børn””! I denne nådens tid kalder jeg jer alle til omvendelse. Mine kære børn, I elsker lidt og beder endnu mindre. I er faret vild og ved ikke, hvad jeres mål er. Tag korset på jer, se på Jesus og følg Ham. Han giver sig selv til jer indtil døden på korset, fordi Han elsker jer. Mine kære børn, jeg kalder jer; vend tilbage til bøn med hjertet, så I – gennem bønnen kan finde håb og meningen med jeres liv. Jeg er hos jer, og jeg beder for jer. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. februar 2016:
“Kære børn! Jeg har kaldet jer og jeg kalder jer på ny til at lære min Søn at kende, at I lærer sandheden at kende. Jeg er med jer og jeg beder for jer at I må lykkes. Mine børn, I skal bede meget for at have endnu mere kærlighed og tålmodighed; så I ved hvordan I skal udholde ofre og være fattige i ånden. Gennem Helligånden, er min Søn altid med jer. Hans kirke er født i ethvert hjerte der lærer Ham at kende. Bed at I lærer min Søn at kende; bed at jeres sjæle må forenes med Ham. Det er bønnen og kærligheden som drager andre og gør jer til mine apostle. Jeg ser på jer med kærlighed, med en moderlig kærlighed. Jeg kender jer; jeg kender jeres smerter og sorger, fordi jeg også led i stilhed. Min tro gav mig kærlighed og håb. Jeg gentager, min Søns Opstandelse og min Optagelse i Himlen er jeres håb og kærlighed. Derfor, mine børn, bed så I kan lære sandheden at kende; at have en stærk tro som vil lede jeres hjerter og som vil forvandle jeres smerter og lidelser til kærlighed og håb. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. januar 2016:
“Kære børn! Også i dag kalder jeg jer alle til at bede. I kan ikke leve uden bøn, fordi bøn er en kæde, der bringer jer nærmere til Gud og Hans bud, med ydmyghed i hjertet, således at I af hele jeres hjerte kan sige: som i Himlen således også på jorden. I, mine kære børn, er frie til i frihed at beslutte jer for Gud eller imod Ham. Se, hvor satan ønsker at trække jer ind i synd og slaveri. Derfor mine kære børn, jeg kalder jer; vend tilbage til bøn med hjertet, så I – gennem bønnen kan finde håb og meningen med jeres liv. Jeg er hos jer og beder for jer. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. januar 2016:
“Kære børn! Som en moder, glæder det mig at være iblandt jer, fordi jeg påny ønsker at tale til jer om min Søns ord og om Hans kærlighed. Jeg håber at I af hjertet vil acceptere mig, fordi min Søns ord og Hans kærlighed er det eneste håb og lys i dagens mørke. Det er den eneste sandhed og I som vil acceptere og leve den, vil have rene og ydmyge hjerter. Min Søn elsker dem som er rene og ydmyge. Rene og ydmyge hjerter bringer min Søns ord til live, de lever dem, de spreder dem og gør det muligt for alle at lytte til dem. Min Søns ord bringer livet tilbage til dem som lytter til det. Min Søns ord bringer kærlighed og håb tilbage. Derfor, mine elskede apostle, mine børn, lev min Søns ord. Elsk hinanden som Han har elsket jer. Elsk hinanden i Hans navn, til ihukommelse af Ham. Kirken vokser og gror på grund af dem som lytter til min Søns ord; på grund af dem som elsker; på grund af dem som lider og holder ud i stilhed og i håbet om den kommende frelse. Derfor, mine elskede børn , må min Søns ord og Hans kærlighed være den første og sidste tanke i løbet af din dag. Tak!”