Den almindelige rosenkrans

Rosenkransen:

Rosenkransen er delt op i en indledning (det lille vedhæng med korset) og fem led inde på kransen. Et led består af en enkeltstående perle og ti tætsiddende perler.

Et led bedes på følgende måde:

På den enkeltstående perle bedes Fadervor efterfulgt af ti Hil Dig Maria på de ti tætsiddende perler. Til Sidst – efter det sidste Hil dig Maria bedes et Ære være Faderen og et “Oh, Min Jesus”… (bønnen som Jomfru Maria i Fatima d. 13. juli 1917 bad om skulle bedes efter Ære være Faderen..)

Så har man bedt et led og de næste fire led bedes på samme måde.

Til hver Rosenkrans er der et tilhørende mysterium – i alt fire – som alle minder os om hændelser i Jesu liv: Glædens, Lysets, Smertens og Herlighedens mysterium.

Til hvert mysterium er der fem meditationer, som siges ét for ét før hvert af de fem led i den pågældende Rosenkrans. F.eks. hvis man beder Glædens mysterium, så siger man den første meditation “Som blev undfanget ved Helligånden” inden man starter på Fadervor.

Rosenkransens faste bønner og indledningen til Rosenkransen: I Faderens og Sønnens og Helligåndens navn. Amen.

Trosbekendelsen: (bedes på korset) Jeg tror på Gud Fader den almægtige, Himlens og jordens Skaber. Jeg tror på Jesus Kristus, hans énbårne Søn, vor Herre, som er undfanget ved Helligånden og født af Jomfru Maria, har lidt under Pontius Pilatus, blev korsfæstet, døde og blev begravet, nedfor til Dødsriget, opstod på den tredje dag fra de døde, opfor til Himlen, sidder ved Gud, den almægtige Faders højre hånd, hvorfra han skal komme for at dømme de levende og de døde. Jeg tror på Helligånden, den hellige katolske Kirke, de helliges samfund, syndernes forladelse og det evige liv. Amen.

Fader vor! Du som er i himlen. Helliget vorde dit navn. Komme dit rige. Ske din vilje, som i Himlen så og på jorden. Giv os i dag vort daglige brød. Og forlad os vor skyld, som og vi forlader vore skyldnere og led os ikke i fristelse, men frels os fra det onde. Amen.

Tre gange Hil dig Maria fuld af nåde! Herren er med dig! Velsignet er du iblandt kvinder, og velsignet er dit livs frugt, Jesus. Hellige Maria, Guds Moder! Bed for os syndere, nu og i vor dødstime. Amen.

Mellem hvert Hil dig Maria og Hellige Maria på de tre første perler siges: 1)”som forøger vor tro” 2)”som styrker vort håb” 3)”som opflammer vor kærlighed.”

Til sidst: Ære være Faderen og Sønnen og Helligånden, som det var i begyndelsen så nu og altid og i al evighed. Amen.

Så er indledningen til Rosenkransen bedt og man går ind på selve Rosenkransen og starter det første led med at fremsige en meditation fra et af de fire mysterier, derefter bedes Fadervor, ti Hil dig Maria og efter det sidste Hil dig Maria et ære være Faderen og et “Oh, min Jesus”…

Oh, min Jesus tilgiv os vore synder, bevar os fra helvedes ild! Før alle sjæle ind i himlen, især dem der trænger mest til din barmhjertighed. Amen. (Fatima bønnen)

Første led er derefter færdigt. De fire næste led bedes som det første led – blot en ny meditation forud for hvert led.

Rosenkrans

De fire mysterier og tilhørende meditationer:

Glædens mysterier:

Som blev undfanget ved Helligånden (Luk. 1.26-38)

Som du bar ved dit besøg hos Elisabeth (Luk. 1.42-56)

Som blev født i stalden i Betlehem (Luk. 1.1-20)

Som blev fremstillet i Templet. (Luk. 2.22-39)

Som blev genfundet i Templet. (Luk. 2.40-52)

Lysets mysterier:

Som blev døbt i Jordanfloden. (Mark.1.1-11)

Som forvandlede vand til vin i Kana. (Johs. 2.1-11)

Som forkyndte Guds rige. (Mark. 1.15 og Luk. 5.18-21)

Som blev forklaret på bjerget. (Luk. 9.29-36)

Som indstiftede Eukaristien. (Luk. 22.17-20)

Smertens mysterier:

Som svedte blod for os. (Luk. 22.39-46)

Som blev hudstrøget for os. (Mark. 15.15)

Som blev kronet med torne for os. (Johs. 19.17-20)

Som bar det tunge kors for os. (Johs. 19.17-20)

Som døde på korset for os. (Johs. 19.18-30)

Herlighedens mysterier.

Som opstod fra de døde. (Johs. 20.1-10)

Som opfor til Himlen. (Luk. 24.50-53)

Som nedsendte Helligånden. (Ap.g. 2.1-4)

Som optog Dig i himlen. (Luk. 1.46-48)

Som kronede Dig i himlen. (Joh. Åb. 12.1)

Rosenkransen er Vestens modstykke til Østkirkens Jesusbøn og den er en den katolske kirkes mest udbredte og elskede bønner.

Rosenkransen er en meditativ, betragtende bøn. I hvert led fordyber man sig i et af vor tros mysterier. I den Glædesfyldte Rosenkrans samler vi os om mysterierne fra Jesu barndom. I Lysets mysterier om Hans livsgerning, i den smertefulde Rosenkrans fordyber vi os i Hans lidelse og død, og i den Herlighedsfyldte Rosenkrans åbner vi os for Opstandelsens mysterium i hele dens fylde. Ligesom Jomfru Maria, skal vi optages og krones i Himlen.

Når vi beder Rosenkransen, hjælper de mange gentagelser os ikke bare til at samle tankerne og til at lytte til Gud, de hjælper os også til at få en stadig dybere forståelse af frelsens mysterier og deres betydning for vort eget liv.

Når vi beder den Glædesfyldte Rosenkrans første led tænker vi f.eks. ikke kun på at englen bragte Maria det glade budskab, at hun skulle føde Jesus, men også på, om vi ligesom Maria siger “ja” til Gud.

I lyset af Jesu menneskevordelse, lidelse og opstandelse, får vi det rette perspektiv på vort eget livs opgaver, vanskeligheder, sorger og glæder.

Du ønskes en frugtbar bøn og meditation.