2017

Julebudskab til Marija d. 25. december 2017:
“Kære børn! I dag bringer jeg jer til min Søn Jesus for at Han kan give jer Hans fred og velsignelse. Jeg kalder jer alle, kære børn, til at leve og bringe vidnesbyrd om den nåde og gaver I har modtaget. Vær ikke bange. Bed Helligånden om at give jer styrke til at være glædesfyldte vidner og mennesker der bringer fred og håb. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2 december 2017:
“Kære børn! Jeg vender mig til jer som jeres moder, de retfærdiges moder, moderen til dem som elsker og lider, moderen til dem som er hellige. Mine børn, også I kan blive hellige – det afhænger af jer selv. Dem som er hellige er dem som uden grænser elsker den himmelske Fader, dem som elsker Ham over alt andet. Derfor, mine børn, stræb altid efter at blive bedre. Hvis I stræber efter at være gode kan I blive hellige selvom om I ikke tænker sådan om jer selv. Hvis I tror I er gode er I ikke ydmyge, og arrogance distancerer jer fra hellighed. I denne fredløse verden fuld af trusler, jeres hænder, mine kærlighedens apostle, skal være fremstrakt i bøn og barmhjertighed. Og til mig, mine børn, giv mig rosenkransen gave, roserne som jeg elsker så meget. Mine roser er jeres bønner bedt med hjertet og ikke kun gentaget med læberne. Mine roser er jeres bønner, tro og kærlighedens gerninger. Da min Søn var lille, sagde Han til mig at mine børn ville blive mange og at de ville bringe mig mange roser. Jeg forstod Ham ikke. Nu ved jeg at I er de børn som bringer mig roser når I fremfor alt, elsker min Søn, når I beder med hjertet, når I hjælper de fattige. Dette er mine roser. Det er den tro som gør at alt i livet bliver gjort gennem kærlighed, uden at kende til arrogance, og altid parat til at tilgive; aldrig dømmende, altid parat til at forstå sin broder. Derfor, mine kærlighedens apostle, bed for dem der ikke ved hvordan de skal elske, for dem som ikke elsker jer, for dem som har gjort jer ondt, for dem som ikke har lært min Søns kærlighed at kende. Mine børn, Jeg beder jer om dette fordi, husk, at bede betyder at elsk og tilgive. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. november 2017:
“Kære børn! I denne nådens tid, kalder jeg jer til bøn. Bed og søg freden, små børn. Han som kom her til jorden for at give jer Hans fred, uanset hvem du er og hvad du er – Han, min Søn, jeres Broder – kalder jer gennem mig til omvendelse, fordi uden Gud har I ingen fremtid eller evigt liv. Derfor, tro og bed og lev i nåde og i forventningen om jeres personlige møde med Ham. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. november 2017:
“Kære børn! Når jeg ser på jer samlet omkring mig, jeres moder, ser jeg mange rene sjæle, mange af mine børn som søger kærlighed og trøst, men ingen giver dem det. Jeg ser også dem som gør det onde, fordi de ikke har gode eksempler; de har ikke lært min Søn at kende. Godheden, som er stille og som spredes gennem rene sjæle er den styrke som opretholder denne verden. Der er megen synd, men der er også kærlighed. Min Søn sender mig til jer – moderen, som er den samme overfor alle – at jeg må lære jer at elske, at I forstår at I er brødre. Han ønsker at hjælpe jer. Mine kærlighedens apostle, et levende ønske efter tro og kærlighed er tilstrækkeligt, det accepterer min Søn. Men I må være værdige, I skal have den gode vilje og åbne hjerter. Min Søn tager bolig i åbne hjerter. Jeg ønsker, som en moder, at I alle endnu bedre må lære min Søn at kende – Gud født af Gud – at lære storheden i Hans kærlighed at kende som I behøver så meget. Han accepterede jeres synder og tog dem på Sig og opnåede frelsen for jer, og til gengæld bad Han jer om at elske hinanden. Min Søn er kærlighed. Han elsker alle mennesker uden forskel, alle mennesker af alle folkeslag og nationer. Hvis I, mine børn, ville leve min Søns kærlighed, ville Hans rige allerede være på jorden. Derfor, mine kærlighedens apostle, bed, bed at min Søn og Hans kærlighed må kommer jer alle endnu nærmere; at I må være kærlighedens eksempler og må hjælpe alle dem som endnu ikke har lært min Søn at kende. Glem aldrig at min Søn, én og tre, elsker jer. Elsk jeres hyrder og bed for dem. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. oktober 2017:
“Kære børn! Jeg kalder jer til at være bøn i denne nådens tid. I har alle problemer, anfægtelser, lidelser og mangel på fred. Må helgenerne være modeller for jer og en opmuntring til hellighed; Gud vil være jer nær, og I vil blive fornyet i jeres søgning, gennem jeres personlige omvendelse. Tro vil være jeres håb og glæde vil begynde at regere i jeres hjerter. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. oktober 2017:
“Kære børn! Jeg taler til jer som en moder – med enkle ord, men ord fyldt med megen kærlighed og bekymring for mine børn som, gennem min Søn, er overgivet til mig. Og min Søn, som er af evigheden nu, Han taler til jer med livets ord og sår kærlighed i åbne hjerter. Derfor, bønfalder jeg jer, mine kærlighedens apostle, hav åbne hjerter, altid parate til barmhjertighed og tilgivelse. Ifølge min Søn, tilgiv altid din næste, fordi på den måde vil freden råde i jer. Mine børn, drag omsorg for jeres sjæl, fordi den alene er hvad der virkelig tilhører jer. I glemmer familiens vigtighed. En familie behøver ikke være et sted hvor der er lidelse og smerte, men et sted hvor der er forståelse og blidhed. Familier der stræber after at leve efter min Søn, lever i gensidig kærlighed. Mens Han stadig var lille, sagde min Søn til mig at alle mennesker var Hans brødre. Derfor, husk, mine kærlighedens apostle, at alle mennesker du møder er du i familie med – brødre ifølge min Søn. Mine børn, spild ikke tiden ved at tænke på fremtiden og bekymre jer. Må jeres eneste ønske være hvordan I skal leve rigtigt hvert øjeblik ifølge min Søn. Og så sker det – freden i jer! Mine børn, glem aldrig at bede for jeres hyrder. Bed, at de må acceptere alle mennesker som deres børn; således at de ifølge min Søn, må være åndelige fædre for dem. Tak”

Budskab til Marija d. 25. september 2017:
“Kære børn! Jeg kalder jer til at være generøse i at give afkald, i faste og bøn for alle dem som er i fristelse, og som er jeres brødre og søstre. På en særlig måde bønfalder jeg jer om at bede for præster og alle indviede, at de må elske Jesus stadig mere brændende; at Helligånden må fylde deres hjerter med glæde; at de må vidne om Himlen og de Himmelske mysterier. Mange sjæle lever i synd, fordi der ikke er nogen der ofrer sig selv og beder for deres omvendelse. Jeg er med jer og jeg beder om at jeres hjerter må blive fyldt med glæde. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. september 2017:
“Kære børn! Hvem kunne tale til jer om min Søns kærlighed og smerte bedre end mig? Jeg levede med Ham; jeg led med Ham. Da jeg levede det jordiske liv følte jeg smerte fordi jeg var en moder. Min Søn elskede den Himmelske Faders tanker og arbejde, den sande Gud. Og, som Han fortalte mig, kom Han for at frelse jer. Jeg skjulte min smerte gennem kærlighed, men I, mine børn, har mange spørgsmål. I forstår ikke betydningen af smerten. I forstår ikke at gennem Guds kærlighed skal I acceptere smerten og udholde den. Ethvert menneske vil erfare smerten i mindre eller større grad. Men med fred i sjælen og i nådens stand, lever håbet; som er min Søn, født af Gud. Hans ord er det evige livs sædekorn. Sået i gode sjæle bringer det mange frugter. Min Søn bar smerten fordi Han tog jeres synder på sig. Derfor, mine kære børn, mine kærlighedens apostle, I som lider, vid at jeres smerte vil blive let og fyldt med ære. Mine børn, mens I udholder smerten, mens I lider, tager Himlen bolig i jer og giver jeg lidt af Himlen, og meget håb til alle omkring jer. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. august 2017:
“Kære børn! I dag opfordrer jeg jer til at blive bedende mennesker. Bed, indtil bønnen bliver fred og samvær med den Allerhøjeste. Han vil forvandle jeres hjerter, og I vil blive mennesker, fulde af fred og kærlighed. Bed, indtil bønnen bliver fred og samvær med den Allerhøjeste. Glem ikke, mine kære børn, at satan er stærk og gerne vil lede jer væk fra bønnen. Glem ikke, at bønnen er den hemmelige nøgle til mødet med Gud. Derfor er jeg hos jer for at føre jer. Opgiv aldrig bønne. Tak for I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. august 2017:
“Kære børn! Ifølge den Himmelske Faders vilje, som moder til Ham som elsker jer, er Jeg her med jer for at hjælpe jer at lære Ham at kende og følge Ham. Min Søn har efterladt jer Hans fodaftryk så det er nemmere for jer at følge Ham. Vær ikke bange. Vær ikke usikker, Jeg er med jer. Tillad ikke jer selv at blive modløs, fordi megen bøn og ofre er nødvendige for dem som ikke beder, ikke elsker og ikke kender min Søn. I hjælper, ved at se jeres brødre i dem. Mine kærlighedens apostle, lyt til min stemme inden i jer, føl min moderlige kærlighed. Derfor bed, bed ved at gøre noget, bed ved at give, bed med kærlighed, bed i arbejdet og i tankerne, i min Søns navn. Jo mere kærlighed du giver, jo mere kærlighed modtager du. Kærlighed som strømmer fra kærlighed oplyser verden. Frelsen er kærlighed og kærligheden har ingen ende. Når min Søn kommer til jorden igen, vil Han se efter kærligheden i jeres hjerter. Mine børn,mange er de kærlighedens gerninger som Han har gjort for jer. Jeg lærer jer at se dem, at forstå dem og takke Ham ved at elske Ham og altid påny at tilgive jeres næste. Fordi at elske min Søn betyder at tilgive. Min Søn bliver ikke elsket hvis ens næste ikke bliver tilgivet, hvis ikke der gøres et forsøg på at forstå ens næste, hvis han bliver fordømt. Mine børn, til hvilken nytte er bønnen hvis I ikke elsker og tilgiver. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. juli 2017:
“Kære børn! Vær bøn og en genspejling af Guds kærlighed for dem som er langt borte fra Gud og fra Guds bud. Små børn, vær trofaste og bestemte i omvendelsen og arbejd med jer selv således, at for jer, hellighed i livet må være sand; og opmuntre hinanden i at gøre det gode gennem bønnen, så at jeres liv på jorden må blive bedre. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. juli 2017:
“Kære børn! Tak fordi I vedvarende svarer på mine invitationer and fordi I samles her omkring mig, jeres himmelske moder. Jeg ved at I tænker på mig med kærlighed og håb. Jeg føler også kærlighed til jer alle, ligesom min elskede Søn også gør det: Han, som gennem Hans barmhjertige kærlighed, altid sender mig igen til jer. Han som var menneske; Han som var og er Gud – én og Treenig: Han som led i sjæl og legeme for jeres skyld; Han som gjorde sig selv til brød for at nære jeres sjæle og dermed frelse jer. Mine børn, Jeg lærer jer hvordan I skal blive værdige til Hans kærlighed, hvordan I skal bringe jeres tanker til Ham, at leve min Søn. Mine kærlighedens apostle, Jeg dækker jer med min kappe, fordi som moder ønsker Jeg at beskytte jer. Jeg bønfalder jer at bede for hele verden. Mit hjerte lider. Synderne øges og er alt for mange. Men ved hjælp af dem som er ydmyge, enkle, fyldt med kærlighed, skjulte og hellige, vil mit hjerte sejre. Elsk min Søn over alt andet og hele verden gennem Ham. Glem aldrig at enhver af jeres brødre, i sig selv, bærer noget smukt – sjælen. Derfor, mine børn, elsk alle dem som ikke kender min Søn, så at gennem bøn og den kærlighed som kommer fra bønnen, de må forbedre sig; at godheden i dem må vinde: at sjæle kan blive frelst og få evigt liv. Mine apostle, mine børn, min Søn bad jer om at elske hinanden. Må dette være skrevet i jeres hjerter og med bøn prøv at lev kærligheden. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. juni 2017:
“Kære børn! I dag, ønsker Jeg at takke jer for udholdenhed og kalder jer til at åbne jer for dyb bøn. Bøn, små børn, er troens hjerte og er håb om evigt liv. Derfor, bed med hjertet indtil jeres hjerter synger med taknemmelighed til Gud, Skaberen som gav jer liv. Jeg er med jer, små børn, og bærer min moderlige velsignelse af fred til jer. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. juni 2017:
“Kære børn! Som på andre steder hvor jeg er kommet til jer, kalder jeg jer også her til bøn. Bed for dem som ikke kender min Søn, for dem som ikke har lært Guds kærlighed at kende, imod synd, for de indviede – for dem som min Søn har kaldet til at have kærlighed og åndens styrke for jer, for Kirken. Bed til min Søn, og den kærlighed som I oplever fra Hans nærvær vil give jer styrken til at gøre jer rede for kærlighedens arbejde, som I vil gøre i Han navn. Mine børn, vær klar. Denne tid er et vendepunkt. Det er derfor jeg igen kalder jer til tro og håb. Jeg viser jer vejen som I behøver at gå, og denne vej er Evangeliets ord. Mine kærlighedens apostle, verden behøver i den grad jeres hænder løftet mod Himlen, imod min Søn, imod den Himmelske Fader. Megen ydmyghed og renhed af hjertet behøves. Hav tillid til min Søn og vid at I altid kan gøre det bedre. Mit moderlige hjerte ønsker for jer, mine kærlighedens apostle, at I er små lys i verden, som oplyser der hvor mørket ønsker at begynde at regere, at vise den sande vej gennem bøn og kærlighed, at frelse sjæle. Jeg er med jer. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. maj 2017:
“Kære børn! Den Allerhøjeste har tilladt mig igen at kalde jer til omvendelse. Små børn, åbn jeres hjerter for nåde I er kaldet til. Vær vidnesbyrd om fred og kærlighed i denne fredløse verden. Jeres liv her på jorden forgår. Bed at I gennem bøn må længes efter Himlen og efter Himlens verden og jeres hjerter vil se alt anderledes. I er ikke alene; Jeg er med jer og beder for jer foran min Søn Jesus. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. maj 2017:
“Kære børn! Jeg kalder jer til bøn, ikke at bede om, men at bringe ofre – at I bringer jer selv som et offer. Jeg kalder jer til at åbenbare den sande og barmhjertige kærlighed. Jeg beder til min Søn for jer, for jeres tro som blive mindre i jeres hjerter. Jeg bønfalder Ham at hjælpe jer med den Guddommelige ånd, som jeg også ønsker at hjælpe jer med min Moderlige ånd. Mine børn, I må gøre det bedre. Kun dem som er rene, ydmyge og fyldt med kærlighed opretholder verden – de frelser dem selv og verden. Mine børn, min Søn er verdens hjerte. Han skulle blive elsket og bedt til og ikke altid forrådt igen og igen. Derfor, I mine kærlighedens apostle, spred troen ind i menneskers hjerter ved jeres eksempel, jeres bøn og barmhjertige kærlighed. Jeg er ved jeres side og vil hjælpe jer. Bed for jeres hyrder så de har endnu mere lys, så de kan være i stand til at oplyse alle dem som lever i mørke. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. april 2017:
“Kære børn! Elsk, bed og vær vidnesbyrd om mit nærvær overfor alle dem som er langt borte. Ved jeres vidnesbyrd og eksempel kan I drage de hjerter som er langt borte fra Gud og Hans nåde nærmere. Jeg er med jer og beder for hver enkelt af jer så at I med kærlighed og bestemthed må vidne og opmuntre alle dem som er langt borte fra mit Ubesmittede Hjerte. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. april 2017:
“Kære børn, mine kærlighedens apostle, det er op til jer at sprede min Søns kærlighed til alle dem der ikke kender den; I, de små lys i verden, som jeg underviser med moderlig kærlighed, så I skinner klart med fuld glans. Bøn vil hjælpe jer, fordi bøn frelser jer, bøn frelser verden. Derfor, mine børn, bed med ord, følelser, barmhjertig kærlighed og ofre. Min Søn har vist jer vejen – Han som blev inkarneret og gjorde mig til den første kalk, med Hans ophøjede offer. Han har vist jer hvordan I behøver at elske. Derfor, mine børn, vær ikke bange for at tale sandheden. Vær ikke bange for at forandre jer og verden, ved at sprede kærlighed, ved at gøre alt for min Søn, så Han kan blive kendt og elsket ved at elske andre i Ham. Som en mor er jeg altid med jer. Jeg bønfalder min Søn at hjælpe jer så kærligheden kan herske i jeres liv – kærlighed som lever, kærlighed som drager, kærlighed som giver liv. Jeg underviser jer I en sådan kærlighed – ren kærlighed. Det er op til jer, mine apostle, at genkende den, leve den og sprede den. Bed med følelse for jeres hyrder så at de kan vidne om min Søn med kærlighed. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. marts 2017:
“Kære børn! I denne nådens tid, kalder jeg jer alle til at åbne jeres hjerter for Guds barmhjertighed, at begynde et nyt liv gennem bøn, bod og en beslutning om hellighed. Denne forårets tid bevæger jer til et nyt liv, til fornyelse, i jeres tanker og hjerter. Derfor, små børn, jeg er med jer og hjælper jer til at sige “ja” til Gud og til Guds bud med beslutsomhed. I er ikke alene; jeg er med jer gennem nåden som den Aller Højeste giver mig for jeres og jeres efterkommeres skyld. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 18. marts 2017:
“Kære børn! Mit moderlige ønske er, at jeres hjerter bliver fyldt med fred, og at jeres sjæle bliver rene, så at I min Søns nærvær kan se Hans ansigt. For, mine børn, som en moder ved jeg, at I tørster efter trøst, håb og beskyttelse. I, mine børn, søger bevidst eller ubevidst min Søn. Også jeg, i min tid på jorden, glædedes, led og udholdt tålmodigt smerte, indtil min Søn, I hele Sin herlighed, fjernede den. Derfor siger jeg til min Søn: Hjælp dem altid! I, mine børn, lyser med sand kærlighed i selviskhedens mørke, der mere og mere omslutter mine børn. Vær generøse! Måtte både jeres hænder og hjerter altid være åbne. Vær ikke bange. Overgiv jer selv til min Søn med tillid og håb. Når I ser på ham, så lev livet med kærlighed. At elske betyder at give sig selv, at holde ud, og aldrig dømme. At elske betyder at leve min Søns ord. Mine børn, som moder taler jeg til jer: Kun sand kærlighed fører til evig lykke. Tak!”

Budskab til Mirjana d. 2. marts 2017:
“Kære børn! Med moderlig kærlighed kommer jeg for at hjælpe jer til at have mere kærlighed og det betyder mere tro. Jeg er kommet for at hjælpe jer til at leve min Søns ord i kærlighed, så verden må forandre sig. Derfor, mine kærlighedens apostle, samler jeg jer omkring mig. Se på mig med hjertet, tal til mig som en moder om jeres smerter, lidelser og glæder. Bed mig om at bede for jer til min Søn. Min Søn er barmhjertig og retfærdig. Mit moderlige hjerte ønsker for jer at I er det samme. Mit moderlige hjerte ville ønske at I, kærlighedens apostle, taler om min Søn og om mig til alle dem omkring jer med jeres liv; så at verden må forandre sig; at enkelhed og renhed må vende tilbage. Derfor, mine børn, bed, bed, bed med hjertet, bed med kærlighed, bed med gode gerninger. Bed at alle kommer til at kende min Søn, så verden må forandre sig, at verden må blive frelst. Lev min Søns ord med kærlighed. Døm ikke, i stedet elsk hinanden så mit hjerte må sejre. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. februar 2017:
“Kære børn! I dag kalder jeg jer til på dybeste vis at leve jeres tro og bede den Allerhøjeste at styrke den, således at hverken vinde eller storme kan ødelægge den. Må jeres tros grundlag være bøn og håb om evigt liv. Allerede nu, kære børn, arbejd med jer selv i denne nådens tid, hvor Gud giver jer nåde – gennem afsavn og kaldet til omvendelse – at være mennesker som er klare og udholdende i tro og håb. Tak, fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. februar 2017:
“Kære børn! I som stræber efter efter at ofre hver dag af jeres liv for min Søn, I som prøver at leve for Ham, I som beder og bringer ofre – I som er håb i denne fredløse verden. I er stråler af min Søns lys, et levende evangelium, og I er mine elskede kærlighedens apostle. Min Søn er med jer. Han er med dem som tænker på Ham – dem som beder. På samme måde, venter Han tålmodigt på dem som ikke kender Ham. Derfor, I, mine kærlighedens apostle, bed med hjertet og med jeres gerninger vis min Søns kærlighed. Det er jeres eneste håb, og det er også vejen til evigt liv. Jeg, som jeres moder, Jeg er her med jer. Jeres bønner som rettes til mig er de smukkeste roser givet i kærlighed til mig. Jeg er tilstede hvor jeg mærker rosens duft. Der er håb. Tak!”

Budskab til Marija d. 25. januar 2017:
“Kære børn! I dag kalder jeg jer til bøn for fred: fred i menneskers hjerter, fred i familierne og fred i verden. Satan er stærk og ønsker at vende jer alle imod Gud, og at vende tilbage til alt hvad der er menneskeligt, og ødelægge i hjerterne alle følelser for Gud og alt der har med Gud at gøre. I, små børn, bed og kæmp imod materialismen, modernismen og egoismen, som verden tilbyder jer. Små børn, I beslutter jer for hellighed og sammen med min Søn Jesus, beder jeg for jer. Tak fordi I har svaret på mit kald!”

Budskab til Mirjana d. 2. januar 2017:
“Kære børn! Min Søn var kilden til kærlighed og lys da han talte på jorden til mennesker af alle mennesker. Mine apostle, følg Hans lys. Det er ikke let. I må blive små. I må gøre jer selv mindre end andre; med troens hjælp at blive fyldt af Hans kærlighed. Ikke en eneste person på jorden kan opleve en mirakuløs begivenhed uden tro. Jeg er med jer. Jeg gør mig selv kendt for jer gennem disse besøg, gennem disse ord; Jeg ønsker at vidne for jer om min kærlighed og moderlige omsorg. Mine børn, spild ikke tiden ved at stille spørgsmål som I aldrig får svar på. Ved slutningen af jeres rejse på jorden, vil den Himmelske Fader give dem til jer. Husk at Gud ved alting; Gud ser, Gud elsker. Min højt elskede Søn oplyser livet, tilintetgør mørket; og min moderlige kærlighed som bærer mig til jer er uudtrykkelig, mystisk men virkelig. Jeg udtrykker mine følelser overfor jer: kærlighed, forståelse og moderlig gavmildhed. Af jer, mine apostle, beder jeg om jeres rosers bønner som skal være kærlighedens gerninger. I mit moderlige hjerte er disse de dyrebareste bønner. Jeg ofrer dem til min Søn som blev født for jeres skyld. Han ser på jer og lytter til jer. Vi er altid nær hos jer. Dette er kærligheden som kalder, forener, omvender, opmuntrer og fuldender. Derfor, mine apostle, elsk altid hinanden og overalt, elsk min Søn. Det er den eneste vej til frelse, til evigt liv. Dette er min dybeste bøn, som fylder mit hjerte med den smukkeste duft af roser. Bed, bed altid for jeres hyrder at de må have styrken til at være min Søns lys. Tak!”